Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 2 kết quả.

Searching result

1

TCVN 7391-4:2020

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 4: Lựa chọn phép thử tương tác với máu

Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood

2

TCVN 7391-4:2005

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu

Biological evaluation of medical devices. Part 4: Selection of test for interactions with blood

Tổng số trang: 1