Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R8R0R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7391-4:2005
Năm ban hành 2005

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu
Tên tiếng Anh

Title in English

Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of test for interactions with blood
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10993-4:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.100.20 - Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10
Số trang

Page

54
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 216,000 VNĐ
Bản File (PDF):648,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung để đánh giá các tương tác của trang thiết bị y tế với máu.
Tiêu chuẩn này mô tả:
a) cách phân loại trang thiết bị nha khoa và y tế có tiếp xúc với máu khi sử dụng, dựa trên mục đích sử dụng và khoảng thời gian tiếp xúc như đã được định nghĩa trong TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1 : 2003);
b) các nguyên tắc cơ bản kiểm soát đánh giá tương tác của trang thiết bị với máu;
c) cơ sở chọn lọc cấu trúc các phép thử theo loại cụ thể, cùng với các nguyên tắc và cơ sở khoa học của các phép thử đó.
Các yêu cầu thử nghiệm chi tiết không được quy định do những hạn chế hiểu biết và độ chính xác của các phép thử tương tác của các trang thiết bị với máu. Tiêu chuẩn này mô tả đánh giá sinh học nói chung và có thể không cung cấp đủ các hướng dẫn cho các phương pháp thử một loại trang thiết bị cụ thể.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7391-1:2004 (ISO 10993-1:2003), Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế-Đánh giá và thử nghiệm.
TCVN 7391-2:2005 (ISO 10993-2:1992), Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế-Yêu cầu sử dụng động vật.
Quyết định công bố

Decision number

2732/ QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

4042/QĐ-BKHCN 31-12-2020