Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 5 kết quả.

Searching result

1

TCVN 1592:2018

Cao su - Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý

Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

2

TCVN 1592:2013

Cao su - Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý

Rubber -- General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

3

TCVN 1592:2007

Cao su. Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phép thử vật lý

Rubber. General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

4

TCVN 1592:1987

Cao su. Yêu cầu chung khi thử cơ lý

Rubber. General requirements for physicomechanical tests

5

TCVN 1592:1974

Cao su - Yêu cầu chung khi thử cơ lý

Rubber. General requirements for physicomechanical tests

Tổng số trang: 1