Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R4R0R7R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/IEC 90003:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Kỹ thuật phần mềm – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho phần mềm máy tính
Tên tiếng Anh

Title in English

Soft engineering – Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/IEC 90003:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.03 - Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải (Từ vựng)
03.100.70 - Hệ thống quản lý
03.120.10 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
Số trang

Page

72
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 288,000 VNĐ
Bản File (PDF):864,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Khái quát
Tiêu chuẩn này nêu hướng dẫn cho các tổ chức trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các hoạt động thu mua, cung cấp, phát triển, vận hành và duy trì phần mềm máy tính và các dịch vụ hỗ trợ có liên quan. Tiêu chuẩn này không bổ sung và cũng không thay đổi các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008.
Phụ lục A (tham khảo) đưa ra bảng nêu các hướng dẫn bổ sung trong việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 có trong các tiêu chuẩn do các ban kỹ thuật ISO/IEC/JTC1/SC7 và ISO/TC176 xây dựng.
Hướng dẫn nêu trong tiêu chuẩn này không nhằm sử dụng làm chuẩn mực đánh giá để đăng ký hay chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
TCVN ISO 9001:2008, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
1.1 Khái quát
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức
a) cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định và chế định thích hợp; và
b) muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định được áp dụng.
CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ \\\\\\\"sản phẩm\\\\\\\" chỉ áp dụng cho
a) sản phẩm dự kiến cung cấp cho khách hàng hoặc khách hàng yêu cầu,
b) mọi đầu ra dự kiến là kết quả của quá trình tạo sản phẩm.
CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu luật định và chế định có thể được thể hiện như các yêu cầu pháp lý.
1.2 Áp dụng
TCVN ISO 9001:2008, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
1.2 Áp dụng
Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này mang tính tổng quát và nhằm áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp.
Khi có bất kỳ yêu cầu nào của tiêu chuẩn này không thể áp dụng được do bản chất của tổ chức và đặc thù của sản phẩm, có thể xem xét yêu cầu này như một ngoại lệ.
Khi có ngoại lệ, việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn này không được chấp nhận trừ phi các ngoại lệ này được giới hạn trong phạm vi các yêu cầu của điều 7, và các ngoại lệ này không ảnh hưởng đến khả năng hay trách nhiệm của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định thích hợp.
Việc áp dụng tiêu chuẩn này thích hợp đối với các phần mềm:
là một phần của hợp đồng thương mại ký với một tổ chức khác;
là sản phẩm hiện hữu đối với một lĩnh vực thị trường;
gắn cùng một sản phẩm phần cứng hoặc;
liên quan tới các dịch vụ phần mềm.
Một số tổ chức có thể thực hiện tất cả các hoạt động nêu trên, một số tổ chức khác có thể chỉ chuyên môn hóa trong một lĩnh vực. Trong bất kỳ trường hợp nào, hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đều cần bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động này (có và không liên quan đến phần mềm).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 9000:2007, Hệ thống quản lý chất lượng-Cơ sở và từ vựng
Quyết định công bố

Decision number

4272/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016