Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R3R4R9R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/IEC 27001:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27001:2013/Cor.1:2004, ISO/IEC 27001:2013/Cor.2:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

35.030 - An toàn công nghệ thông tin (bao gồm cả mật mã)
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

37
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):444,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hoạt động thiết lập triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin trong bối cảnh của một tổ chức. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu cho việc đánh giá và xử lý rủi ro an toàn thông tin phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Các yêu cầu đặt ra trong tiêu chuẩn này mang tính chất tổng quan và nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô hay bản chất. Điều 4 và điều 10 của tiêu chuẩn này là bắt buộc nếu một tổ chức công bố phù hợp với tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11238 (ISO/IEC 27000), Hệ thống quản lý an toàn thông tin-Tổng quan và từ vựng (Information security management systems-Overview and vocabulary).
Quyết định công bố

Decision number

2940/QĐ-BKHCN , Ngày 10-08-2019