Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R0R6R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9598:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hiệu chuẩn tuyến tính sử dụng mẫu chuẩn
Tên tiếng Anh

Title in English

Linear calibration using reference materials
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 11095:1996
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

46
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 184,000 VNĐ
Bản File (PDF):552,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra:
a) nguyên tắc chung cần thiết để hiệu chuẩn hệ thống đo và duy trì hệ thống đo “đã hiệu chuẩn” trong trạng thái kiểm soát thống kê;
b) phương pháp cơ bản đối với
- ước lượng hàm hiệu chuẩn tuyến tính với một trong hai giả định liên quan đến độ biến động của phép đo;
- kiểm tra giả định về tuyến tính với một trong hai giả định liên quan đến độ biến động của phép đo, và
- ước lượng giá trị của đại lượng mới chưa biết bằng cách chuyển đổi các giá trị đo thu được trên đại lượng đó với hàm hiệu chuẩn;
c) phương pháp kiểm soát việc sử dụng mở rộng hàm hiệu chuẩn cho việc
- phát hiện khi hàm hiệu chuẩn cần được cập nhật, và
- ước lượng độ không đảm bảo của giá trị đo được sau khi chuyển đổi bằng hàm hiệu chuẩn;
d) hai lựa chọn cho phương pháp cơ bản trong điều kiện đặc biệt;
e) minh họa phương pháp cơ bản và phương pháp kiểm soát bằng ví dụ.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống đo có sẵn mẫu chuẩn để sử dụng.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống đo với hàm hiệu chuẩn tuyến tính giả định và đề xuất phương pháp kiểm tra giả định về tính tuyến tính. Nếu biết trước hàm hiệu chuẩn là phi tuyến, thì không áp dụng tiêu chuẩn này trừ khi sử dụng “kỹ thuật đóng khung” mô tả ở 8.3.
Tiêu chuẩn này không phân biệt giữa các loại RM khác nhau và coi các giá trị chấp nhận của RM được chọn để hiệu chuẩn hệ thống đo là không có sai số.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8890:2011 (ISO Guide 30:1992), Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng cho mẫu chuẩn.
ISO 3534-1:1993 1), Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1:Probability and general statistical term (Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 1:Thuật ngữ chung về thống kê và xác suất)
ISO 3534-2:1992 2), Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2:Statistical quality control (Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Kiểm soát chất lượng thống kê)
Quyết định công bố

Decision number

1984/QĐ-BKHCN , Ngày 10-07-2013