Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R2R0R9R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7391-2:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật
Tên tiếng Anh

Title in English

Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10993-2:2006
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.100.20 - Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10
Số trang

Page

25
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):300,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những người ủy thác, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm hoặc đánh giá dữ liệu từ các thử nghiệm trên động vật được thực hiện để đánh giá tính tương thích sinh học của các vật liệu dùng trong các trang thiết bị y tế hoặc của chính các trang thiết bị y tế. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu phải được thỏa mãn để đảm bảo và chứng minh đã cung cấp đúng quy định đối với phúc lợi của động vật được sử dụng trong các thử nghiệm trên động vật để đánh giá tính tương thích sinh học của các vật liệu được sử dụng trong các trang thiết bị y tế.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các khuyến nghị và đưa ra hướng dẫn nhằm tạo điều kiện giảm thêm số lượng động vật được sử dụng trong tương lai, sàng lọc các phương pháp thử để giảm hoặc loại bỏ đau đớn hoặc mệt mỏi ở động vật và thay thế các thử nghiệm trên động vật bằng các biện pháp khoa học khác không yêu cầu thử nghiệm trên động vật.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thử nghiệm được thực hiện trên động vật có xương sống sống, trừ con người, để thiết lập tính tương thích sinh học của vật liệu hoặc trang thiết bị y tế.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thử nghiệm được thực hiện trên động vật không xương sống và các dạng thấp hơn khác; cũng không áp dụng cho thử nghiệm được thực hiện trên các mô và cơ quan bị tách biệt lấy từ động vật có xương sống đã gây chết nhẹ nhàng (ngoài các điều khoản liên quan đến loài, nguồn, tình trạng sức khỏe, chăm sóc và chỗ nuôi).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7391-1:2004 (ISO 10993-1:2003), Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế-Phần 1:Đánh giá và thử nghiệm
Quyết định công bố

Decision number

4043/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC194