Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R1R8R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13254:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng cao và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

Distribution transformers – High energy performance and method for determination of energy efficiency
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC TS 60076-20:2017 ,MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dụng trên cơ sở tham khảo
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.180 - Máy biến áp. Máy kháng điện
Số trang

Page

11
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định về mức hiệu suất năng lượng cao và phương pháp xác định mức tiêu thụ năng lượng của các máy biến áp phân phối loại ngâm trong dầu và loại khô, có công suất danh định đến 3 150 kVA, có điện áp danh định đến 35 kV, làm việc ở lưới điện có tần số danh định 50 Hz.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho một số loại máy biến áp đặc biệt như:
─ Máy biến áp ba pha có công suất danh định nhỏ hơn 5 kVA;
─ Máy biến áp không có cuộn dây nào có điện áp danh định lớn hơn 1 000 V;
─ Máy biến áp đo lường;
─ Máy biến áp dùng cho các phương tiện kéo được lắp đặt trên đầu kéo;
─ Máy biến áp dùng để khởi động;
─ Máy biến áp dùng cho thử nghiệm;
─ Máy biến áp hàn;
─ Máy biến áp chịu cháy, máy biến áp phòng nổ và máy biến áp được chế tạo chuyên dụng cho khai
thác hầm mỏ;
─ Máy biến áp được chế tạo chuyên dụng cho các ứng dụng (ngập) nước sâu;
─ Máy biến áp được chế tạo chuyên dụng cho các ứng dụng ngoài khơi;
─ Máy biến áp dùng để nối đất;
─ Máy biến áp cung cấp điện không gián đoạn (UPS);
─ Máy biến áp có trở kháng ngắn mạch nhỏ hơn 3 % hoặc lớn hơn 8 %.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6306-1 (IEC 60076-1), Máy biến áp điện lực – Phần 1:Quy định chung
TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004), Máy biến áp điện lực – Phần 11:Máy biến áp kiểu khô
Quyết định công bố

Decision number

853/QĐ-BKHCN , Ngày 15-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện