Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R8R4R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13078-23:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 23: Trạm sạc điện một chiều cho xe điện
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric vehicle conductive charging system – Part 23: DC electric vehicle charging station
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61851-23:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

83
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 332,000 VNĐ
Bản File (PDF):996,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cùng với IEC 61851-1:2010 1, đưa ra các yêu cầu đối với trạm sạc điện một chiều dùng cho xe điện (EV), sau đây gọi là trạm sạc DC, để đấu nối dẫn điện đến phương tiện, có điện áp đầu vào xoay chiều hoặc một chiều đến 1 000 V xoay chiều và đến 1 500 V một chiều theo IEC 60038.
CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này bao gồm cả các thông tin về EV đối với đấu nối dẫn điện nhưng không giới hạn ở các nội dung cần thiết để mô tả giao diện nguồn và giao diện tín hiệu.
Tiêu chuẩn này đề cập đến các điện áp đầu ra một chiều đến 1 500 V.
Các yêu cầu đối với trao đổi năng lượng hai chiều đang được xem xét.
CHÚ THÍCH 2: Sơ đồ điển hình và tham số của các hệ thống sạc một chiều được thể hiện trong Phụ lục DD.
Tiêu chuẩn này không đề cập đến các khía cạnh an toàn liên quan đến bảo dưỡng.
Tiêu chuẩn này quy định các hệ thống sạc một chiều A, B và C như xác định trong Phụ lục AA, Phụ lục BB và Phụ lục CC.
CHÚ THÍCH 3: Cấu hình điển hình đối với hệ thống sạc một chiều cho EV được thể hiện trong Phụ lục EE.
Các yêu cầu về EMC đối với các trạm sạc điện một chiều cho EV được cho trong TCVN 13078-21-2 (IEC 61851-21-2).
Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu chung đối với truyền thông điều khiển giữa trạm sạc điện một chiều cho EV và EV. Các yêu cầu đối với truyền thông số giữa trạm sạc điện một chiều cho EV và xe điện để điều khiển việc sạc một chiều được cho trong IEC 61851-24.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7447-5-54:2015 (IEC 60364-5-54:2011), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-54:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất và dây bảo vệ
TCVN 7589-21 (IEC 62053-21), Thiết bị đo điện (xoay chiều). Yêu cầu cụ thể. Phần 1:Công tơ điện kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 1 và 2)
TCVN 9621-1:2013 (IEC/TS 60479-1:2005), Ảnh hưởng của dòng điện lên người và gia súc – Phần 1:Khía cạnh chung
TCVN 11345-11 (IEC 62052-11), Thiết bị đo điện (xoay chiều) – Yêu cầu chung, thử nghiệm và điều kiện thử nghiệm – Phần 11:Công tơ điện
IEC 60950-1:2005, amd 1:2009 và amd 2:2013 2, Information technology equipment – Safety – Part 1:General requirements (Thiết bị công nghệ thông tin – An toàn – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 61140, Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Bảo vệ chống điện giật – Các khía cạnh chung về hệ thống và thiết bị)
IEC 61439-1:2011, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1:General rules (Cụm lắp ráp cơ cấu đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 1:Nguyên tắc chung)
IEC 61557-8, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8:Insulation monitoring devices for IT systems (An toàn điện trong các hệ thống phân phối điện áp đến 1 000 V ac và 1 500 V dc – Thiết bị thử nghiệm, đo lường hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ)
IEC 61558-1:2005 3, Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1:General requirements and tests (An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 1:Yêu cầu chung và thử nghiệm)
IEC 61851-1:2010, Electric vehicle conductive charging system – Part 1:General requirements (Hệ thống sạc điện dẫn dùng cho xe điện – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 61851-24:2014, Electric vehicle conductive charging system – Part 24:Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging (Hệ thống sạc điện dẫn dùng cho xe điện – Phần 24:Truyền thông số giữa trạm sạc điện một chiều cho EV và xe điện để điều khiển việc sạc một chiều)
IEC 62196-3:2014, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 3:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (Phích cắm, ổ cắm, đấu nối phương tiện và ổ nối vào EV
ISO 15118-2:2014, Road vehicles — Vehicle-to-Grid Communication Interface — Part 2:Network and application protocol requirements (Phương tiện giao thông đường bộ-Giao diện truyền thông giữa phương tiện và nguồn lưới – Phần 2:Nguồn lưới và các yêu cầu về giao thức ứng dụng)
ISO/IEC 15118-3:2015, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 3:Physical and data link layer requirements (Phương tiện giao thông đường bộ-Giao diện truyền thông giữa phương tiện và nguồn lưới – Phần 3:Các yêu cầu về và lớp liên kết vật lý và lớp liên kết dữ liệu)
ISO 11898-1, Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1:Data link layer and physical signalling (Phương tiện giao thông đường bộ-Mạng vùng điều khiển (CAN) – Phần 1:Lớp liên kết dữ liệu và báo hiệu vật lý)
DIN SPEC 70121, Electromobility – Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging in the Combined Charging System (Tính điện động – Truyền thông số giữa trạm sạc EV và xe điện để điều khiển việc sạc điện một chiều trong hệ thống sạc kết hợp)
Quyết định công bố

Decision number

4032/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện