Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R7R8R6R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12503-2:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại lithi-ion – Phần 2: Ứng dụng/thiết bị năng lượng cao
Tên tiếng Anh

Title in English

Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 2: High energy applications
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 12405-2:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

75
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 300,000 VNĐ
Bản File (PDF):900,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các qui trình thử cho các hệ thống và bộ ắc quy kéo sử dụng trong các phương tiện giao thông đường bộ (‘phương tiện giao thông đường bộ’ sau đây được gọi là ‘xe’) chạy điện.
Các qui trình thử có thể giúp cho người sử dụng tiêu chuẩn này xác định các đặc tính cơ bản của chất lượng sử dụng, độ tin cậy và sự sử dụng quá mức hệ thống và bộ ắc quy loại lithi-ion. Các qui trình thử này cũng giúp cho người sử dụng so sánh các kết quả thử đạt được đối với hệ thống và bộ ắc quy khác nhau.
Vì thế, mục tiêu của tiêu chuẩn này là qui định các qui trình thử tiêu chuẩn cho các đặc tính cơ bản của chất lượng sử dụng, độ tin cậy và sự sử dụng quá mức của hệ thống và bộ ắc quy lithi-ion.
Tiêu chuẩn này có thể cho phép bố trí các sơ đồ thử chuyên dùng cho hệ thống và bộ ắc quy riêng biệt theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp. Nếu có yêu cầu, có thể lựa chọn các qui trình thử có liên quan và /hoặc các điều kiện thử của hệ thống và bộ ắc quy lithi-ion từ các phép thử tiêu chuẩn do tiêu chuẩn này cung cấp để xây dựng sơ đồ thử chuyên dùng.
Tiêu chuẩn này qui định các phép thử đối với hệ thống và bộ ắc quy năng lượng cao.
CHÚ THÍCH 1: Các ứng dụng điển hình cho hệ thống và bộ ắc quy có năng lượng cao là các xe điện (BEV) và các xe điện hybrid cắm phích (PHEV).
CHÚ THÍCH 2: Thử nghiệm về mức chất lượng của ắc quy được qui định trong IEC 62660-1 và IEC 62660-2.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-30:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Db:Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12h + 12h).
TCVN 7699-2-47 (IEC 60068-2-47), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-47:Các thử nghiệm-Lắp đặt mẫu để thử nghiệm rung, va chạm và lực động tương tự.
TCVN 7699-2-64:2013 (IEC 60068-2-64:2008), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-64:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Fh:Rung, ngẫu nhiên băng tần rộng và hướng dẫn.
ISO 6469-1, Electrically propelled road vehicles – Safety Specifications – Part1:On-board rechargeable
ISO 6969-3, Electrically propelled road vehicles – Safety specifications – Part 3:Protection of persons against electric shock (Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật an toàn – Phần 3:Bảo vệ người chống điện giật).
ISO16750-1, Road vehicles – Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment – Part 1:General (Phương tiện giao thông đường bộ-Điều kiện môi trường và thử nghiệm
ISO16750-3, Road vehicles-Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment – part 3:mechanical loads (Phương tiện giao thông đường bộ-Điều kiện môi trường và thử
ISO 1675-4, Road vehicles – Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment – Part 4:Climatric loads (Phương tiện giao thông đường bộ-Điều kiện môi trường và thử
Quyết định công bố

Decision number

4195/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ