Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R9R7R7R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7699-2-64:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thử nghiệm môi trường - Phần 2-64: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Fh: Rung, ngẫu nhiên băng tần rộng và hướng dẫn
Tên tiếng Anh

Title in English

Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60068-2-64:2008
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

19.040 - Thử môi trường
Số trang

Page

37
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):444,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này chứng tỏ sự thích ứng của các mẫu chịu các tải trọng động mà không có sự suy giảm không thể chấp nhận tính toàn vẹn về mặt chức năng và/hoặc cấu trúc của nó khi chịu các yêu cầu thử nghiệm rung ngẫu nhiên đã được định trước.
Rung ngẫu nhiên băng rộng có thể được sử dụng để xác định các tác động ứng suất đã tích lũy và dẫn đến suy yếu cơ học và suy giảm tính năng quy định. Thông tin này, kết hợp với quy định kỹ thuật liên quan, có thể được sử dụng để đánh giá khả năng chấp nhận của mẫu.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các mẫu chịu rung có tính ngẫu nhiên do sự vận chuyển hoặc các môi trường vận hành, ví dụ trong máy bay, các phương tiện không gian và các phương tiện mặt đất. Nó chủ yếu được dùng cho các mẫu không được đóng thùng, và cho các vật phẩm trong thùng chứa vận chuyển của chúng khi sau đó được xem xét như một phần của chính mẫu đó. Tuy nhiên, nếu vật phẩm được đóng gói, sau đó chính vật phẩm này được coi như một sản phẩm thì vật phẩm cùng với đóng gói của nó được xem như một mẫu thử nghiệm. Tiêu chuẩn này có thể được dùng kết hợp với IEC 60068-2-47, về việc thử nghiệm các sản phẩm được đóng gói.
Nếu các mẫu chịu rung kết hợp ngẫu nhiên và tính chất xác định từ sự vận chuyển hoặc các môi trường thực tế, ví dụ trong máy bay, các phương tiện không gian và đối với các vật phẩm trong thùng chứa vận chuyển của chúng, việc thử nghiệm rung ngẫu nhiên thuần túy có thể không đủ. Xem IEC 60068-3-8:2003 về việc đánh giá môi trường rung động của mẫu và dựa vào đó, lựa chọn phương pháp thử nghiệm thích hợp.
Mặc dù chủ yếu được dùng cho các mẫu kỹ thuật điện, tiêu chuẩn này không bị hạn chế ở các mẫu này và có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác. (xem Phụ lục A).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7699-1:2007 (IEC 60068-1:1988), Thử nghiệm môi trường-Phần 1:Quy định chung và hướng dẫn.
TCVN 7699-2-6:2009 (IEC 60068-2-6:1995), Thử nghiệm môi trường-Phần 2-6:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Fc:Rung (hình sin)
IEC 60050-300:International Electrotechnical Vocabulary-Electrical and electronic measurements and measuring instruments-Part 311:General terms relating to measurements-Part 312:General terms relating to electrical measurements-Part 313:Types of electrical measuring instruments-Part 314:Specific terms according to the type of instrument (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế-Phép đo và dụng cụ đo điện và điện tử-Phần 311:Thuật ngữ chung liên quan đến phép đo-Phần 312:Thuật ngữ chung liên quan đến phép đo điện-Phền 313:Kiểu dụng cụ đo điện-Phần 314:Thuật ngữ quy định theo kiểu dụng cụ đo.
IEC 60068-2-47:1982, Environmental testing-Part 2:Tests-Mouting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance (Thử nghiệm môi trường-Phần 2:Các thử nghiệm-Lắp đặt các thành phần, thiết bị và các vật phẩm để thử nghiệm lực động kể các xóc (Ea), va chạm (Eb), rung (Fc và Fd) và gia tốc trạng thái ổn định (Ga) và hướng dẫn)1
IEC 60068-3-8:2003, Environmental testing-Part 3-8:Supporting documentation and guidance-Selecting amongst vibration tests (Thử nghiệm môi trường-Phần 3-8:Hướng dẫn-Tài liệu hỗ trợ và Hướng dẫn)
IEC 60068-5-2, Environmental testing-Part 5-2:Guide to drafting of test methods-Terms and definitions (Thử nghiệm môi trường-Phần 5-2:Hướng dẫn biên soạn các phương pháp thử nghiệm-Thuật ngữ và định nghĩa)
IEC 60721-3, Classification of environmental conditions-Part 3:Classification of groups of environmental parameters and their severities (Phân loại điều kiện môi trường-Phần 3:Phân nhóm các tham số môi trường và mức khắc nghiệt)
IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and groups of enviromental parameters and their severities (chuẩn bị các dự thảo an toàn và sử dụng các dự thảo an toàn cơ và nhóm các dự thảo an toàn)
ISO 2041:1990, Vibration and shock-Vocabulary (Rung và xóc-Từ vựng)
Quyết định công bố

Decision number

3902/QĐ-BKHCN , Ngày 13-12-2013