Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R6R9R4R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11330:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị chăm sóc tóc bằng điện dùng cho mục đích gia dụng – Phương pháp đo tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Household electrical hair care appliances – Methods of measuring the performance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61855:2003 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.170 - Thiết bị chăm sóc con người
Số trang

Page

21
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự để làm khô và tạo kiểu tóc (kể cả các phụ kiện của chúng).
Tiêu chuẩn này đưa ra các đặc tính hoạt động chính mà người sử dụng quan tâm và chỉ định các phương pháp đo các đặc tính này.
Quy trình đo được xây dựng cho các thử nghiệm so sánh.
Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về tính năng.
Tiêu chuẩn này không đề cập đến thiết bị chăm sóc tóc bằng cách gia nhiệt bức xạ, máy sấy tóc loại chụp đầu hoặc các thiết bị cắt.
CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này không đề cập đến yêu cầu an toàn (TCVN 5699– 2– 23 (IEC 60335– 2– 23)).
CHÚ THÍCH 2: Do ảnh hưởng của các điều kiện môi trường, sự thay đổi về thời gian, về nguồn gốc của vật liệu thử nghiệm và khả năng thành thạo của người vận hành, hầu hết các phương pháp thử nghiệm được mô tả sẽ cho kết quả tin cậy hơn khi được áp dụng cho thử nghiệm so sánh của nhiều thiết bị ở cùng thời điểm, cùng phòng thử nghiệm và bởi cùng người vận hành.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
IEC 60584-2, Thermocouples-Part 2:Tolerances (Nhiệt ngẫu-Phần 2:Dung sai)
IEC 60704-2-9, Household and similar electrical appliances-Test code for the determination of airborne acoustical noise-Part 2-9:Particular requirements for electrical hair care appliances (Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự-Mã thử nghiệm để xác định tạp âm trong không khí-Phần 2-9:Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị chăm sóc tóc sử dụng điện)
IEC 61254, Electric shaves for household use-Methods for measuring the performance (Máy cạo râu bằng điện dùng trong gia đình-Phương pháp đo tính năng)
IEC/TR 61592, Household electrical appliances-Guidelines for consumer panel testing (Thiết bị điện gia dụng-Hướng dẫn để thử nghiệm điều tra tiêu dùng)
ISO 2267:1986, Surface active agents-Evaluation of certain effects of laundering-Methods of preparation and use of unsoiled cotton control cloth (Chất hoạt động bề mặt-Đánh giá về ảnh hưởng nhất định của việc giặt-Phương pháp chuẩn bị và sử dụng vải coton sạch được kiểm soát)
Quyết định công bố

Decision number

4290/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016