Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R6R9R2R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11328:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương pháp đo tính năng của máy pha cà phê bằng điện dùng cho mục đích gia dụng
Tên tiếng Anh

Title in English

Methods for measuring the performance of electric household coffee makers
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60661:2006 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.170 - Thiết bị chăm sóc con người
Số trang

Page

18
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy pha cà phê bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị được thiết kế riêng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
Mục đích của tiêu chuẩn này là nêu rõ và đưa ra các đặc tính tính năng chính, mà người sử dụng quan tâm và mô tả phương pháp chuẩn để đo các đặc tính này.
Tiêu chuẩn này không đề cập đến yêu cầu an toàn và yêu cầu tính năng.
Có tính đến độ chính xác và tính lặp lại, do những biến động theo thời gian và nguồn gốc của vật liệu và nguyên liệu thử nghiệm và ảnh hưởng do sự đánh giá chủ quan của người thực hiện thử nghiệm cho nên các phương pháp thử nghiệm được mô tả có thể áp dụng tin cậy hơn đối với thử nghiệm so sánh nhiều thiết bị ở gần như cùng một thời điểm, cùng một phòng thử nghiệm, được thực hiện bởi cùng một người với cùng một dụng cụ hơn là thử nghiệm các thiết bị đơn lẻ trong các phòng thử nghiệm khác nhau.
CHÚ THÍCH 1: Mục đích sử dụng tương tự bao gồm việc sử dụng ở các khu vực không phải trong gia đình, ví dụ như văn phòng, nơi mà thiết bị được sử dụng theo cách tương tự với mục đích gia dụng thông thường.
CHÚ THÍCH 2: Phương pháp đo của tiêu chuẩn này sử dụng riêng cho máy pha cà phê có ấm pha cà phê, máy pha cà phê loại bình lọc và máy pha cà phê espresso; tuy nhiên, ở chừng mực có thể, các phương pháp đo này có thể được sử dụng cho máy pha cà phê có các hệ thống khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thử nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm)
TCVN 5090:1990 (ISO 4121:1987), Phân tích cảm quan-Phương pháp luận-Đánh giá thực phẩm bằng phương pháp sử dụng thang điểm
IEC 60584-2, Thermocouples-Part 2:Tolerances (Nhiệt ngẫu-Phần 2:Dung sai)
ISO 3310-1, Test seives-Requirements and tests-Part 1:Metal wire cloth sieves (Sàng thử nghiệm-Yêu cầu và các thử nghiệm-Phần 1:Sàng vải dây kim loại)
ISO 3972:1991, Sensory analysis-Methodology-Methods of investigating sensitivity of taste (Phân tích cảm quan-Phương pháp luận-Phương pháp điều tra độ nhạy vị giác)
Quyết định công bố

Decision number

4290/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016