Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R7R3R2R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10683:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón rắn - Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý - 13
Tên tiếng Anh

Title in English

Solid fertilizers - Preparation of samples for chemical and physical analysis
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 8358:1991 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

13
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp chuẩn bị mẫu thử nghiệm và phần thử nghiệm từ các mẫu phòng thử nghiệm đối với phân bón dạng rắn để phân tích chỉ tiêu hóa học và vật lý. Tiêu chuẩn này không bao gồm việc chuẩn bị mẫu thử nghiệm cho các phép thử vật lý yêu cầu khối lượng phần thử nghiệm lớn hơn 2 kg.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3310-1:1982, Test sieves-Technical requirements and testing-Part 1:Test sieves of metal wire cloth (Sàng thử nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm định-Phần 1:Kiểm định rây lưới thép).
ISO 5306:1983, Fertilizers-Presentation of sampling reports (Phân bón-Trình bày báo cáo lấy mẫu).
ISO 7410:1983, Fertilizers and soil conditioners-Final samples-Practical arrangements (Phân bón và chất cải tạo đất-Mẫu cuối-Cách tiến hành trong thực tế).
ISO/TR 7553:1987, Fertilizers-Sampling-Minimum mass of increment to be taken to be representative of total sampling unit (Phân bón-Lấy mẫu-Khối lượng tối thiểu có thể đại diện cho đơn vị lấy mẫu tổng).
ISO 7742:1988, Solid fertilizers-Reduction of samples (Phân bón rắn-Giản lược mẫu)
ISO 8157:1984, Fertilizer and soil conditioners-Vocabulary (Phân bón và chất cải tạo đất-Từ vựng).
Quyết định công bố

Decision number

1865/QĐ-BKHCN , Ngày 22-07-2015