Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 921 - 940 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
921ISO/TC 232Learning services outside formal education Chưa xác định
922ISO/TC 234Fisheries and aquaculture P - Thành viên chính thức
923ISO/TC 238Solid biofuels O - Thành viên quan sát
924ISO/TC 241 Road traffic safety management systems O - Thành viên quan sát
925ISO/TC 244 Industrial furnaces and associated processing equipment Chưa xác định
926ISO/TC 249 Traditional chinese medicine P - Thành viên chính thức
927ISO/TC 251 Asset management O - Thành viên quan sát
928ISO/TC 254 Safety of amusement rides and amusement devices O - Thành viên quan sát
929ISO/TC 255 Biogas O - Thành viên quan sát
930ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders Chưa xác định
931ISO/TC 258Project, programme and portfolio management

TCVN/TC 258

O - Thành viên quan sát
932ISO/TC 260 Human resource management Chưa xác định
933ISO/TC 261 Additive manufacturing Chưa xác định
934ISO/TC 262 Risk management O - Thành viên quan sát
935ISO/TC 263 Coalbed methane (CBM) P - Thành viên chính thức
936ISO/TC 264 Fireworks Chưa xác định
937ISO/TC 265Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage Chưa xác định
938ISO/TC 266 Biomimetics Chưa xác định
939ISO/TC 267Facility management Chưa xác định
940ISO/TC 268Sustainable cities and communities  

TCVN/TC 268

P - Thành viên chính thức