Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 141 - 160 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
141ISOTC 34/SC 4Cerealsandpulses
142ISO/PC 308Chain of custody Chưa xác định
143ISO/PC 287Chain of custody of wood and wood-based products Chưa xác định
144ISO/TC 111/SC 1Chains and chain slingsChưa xác định
145ISO/TC 100Chains and chain sprockets for power transmission and conveyorsO - Thành viên quan sát
146ISO/TC 102/SC 2Chemical analysisChưa xác định
147ISO/TC 190/SC 3Chemical and physical characterizationChưa xác định
148ISO/TC 107/SC 8Chemical conversion coatingsChưa xác định
149ISO/TC 47Chemistry

TCVN/TC 47

O - Thành viên quan sát
150ISO/TC 36CinematographyO - Thành viên quan sát
151IEC/SC 23ECircuit-breakers and similar equipment for household useChưa xác định
152ISO/TC 173/SC 2Classification and terminologyChưa xác định
153IEC/SC 31JClassification of hazardous areas and installation requirementsChưa xác định
154ISO/TC 28/SC 4Classifications and specificationsChưa xác định
155ISO/TC 285Clean cookstoves and clean cooking solutions

TCVN/TC 285

Chưa xác định
156ISO/TC 142Cleaning equipment for air and other gasesO - Thành viên quan sát
157ISO/TC 209CleanroomsandassociatedcontrolledenvironmentsO - Thành viên quan sát
158ISO/TC 38/SC 2Cleansing, finishing and water resistance testsChưa xác định
159ISO/TC 180/SC 1Climate - Measurement and dataChưa xác định
160ISO/TC 212Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems O - Thành viên quan sát