Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 861 - 880 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
861ISO/TC 190/SC 4Biological characterizationChưa xác định
862ISO/TC 190/SC 7Impact assessmentChưa xác định
863ISO/TC 191 Animal (mammal) traps O - Thành viên quan sát
864ISO/TC 192Gas turbines O - Thành viên quan sát
865ISO/TC 193Natural gas

TCVN/TC 193

O - Thành viên quan sát
866ISO/TC 193/SC 1Analysis of natural gasChưa xác định
867ISO/TC 193/SC 3Upstream areaChưa xác định
868ISO/TC 194Biological and clinical evaluation of medical devices O - Thành viên quan sát
869ISO/TC 194/SC 1Tissue product safetyChưa xác định
870ISO/TC 195Building construction machinery and equipment O - Thành viên quan sát
871ISO/TC 195/SC 1Machinery and equipment for concrete workChưa xác định
872ISO/TC 195/SC 2Road operation machineryChưa xác định
873ISO/TC 197Hydrogen technologies O - Thành viên quan sát
874ISO/TC 198Sterilization of health care products O - Thành viên quan sát
875ISO/TC 199Safety of machinery

TCVN/TC 199

O - Thành viên quan sát
876ISO/TC 201Surface chemical analysis O - Thành viên quan sát
877ISO/TC 201/SC 1TerminologyChưa xác định
878ISO/TC 201/SC 2General proceduresChưa xác định
879ISO/TC 201/SC 3Data management and treatmentChưa xác định
880ISO/TC 201/SC 4Depth profilingChưa xác định