Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 1 kết quả.

Searching result

1

TCVN 7783:2008

Đơn vị SI và khuyến nghị sử dụng các bội số của chúng và một số đơn vị khác

SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

Tổng số trang: 1