Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 2 kết quả.

Searching result

1

TCVN 6492:2011

Chất lượng nước. Xác định pH

Water quality. Determination of pH

2

TCVN 6492:1999

Chất lượng nước. Xác định pH

Water quality. Determination of pH

Tổng số trang: 1