Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R8R8R9R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37001:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống quản lý chống hối lộ – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
Tên tiếng Anh

Title in English

Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37001:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.02 - Điều hành và đạo đức (Bao gồm chống hối lộ, chống gian lận mua sắm, trách nhiệm xã hội)
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

110
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 440,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,320,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và đưa ra hướng dẫn cho việc thiết lập, áp dụng, duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý chống hối lộ. Hệ thống này có thể đứng độc lập hoặc có thể được tích hợp vào một hệ thống quản lý chung. Tiêu chuẩn này đề cập đến những nội dung sau liên quan đến hoạt động của tổ chức:

- hối lộ trong lĩnh vực công, tư và phi lợi nhuận;
- hối lộ do tổ chức thực hiện;
- hối lộ do nhân sự của tổ chức thực hiện với danh nghĩa của tổ chức hoặc vì lợi ích của tổ chức;
- hối lộ do đối tác kinh doanh của tổ chức thực hiện với danh nghĩa của tổ chức hoặc vì lợi ích của tổ chức;
- hối lộ cho tổ chức;
- hối lộ cho nhân sự của tổ chức liên quan đến hoạt động của tổ chức;
- hối lộ cho đối tác kinh doanh của tổ chức liên quan đến hoạt động của tổ chức;
- hối lộ trực tiếp và gián tiếp (ví dụ hối lộ được đề nghị hoặc chấp nhận thông qua hoặc bởi một bên thứ ba).
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho vấn đề hối lộ. Tiêu chuẩn thiết lập các yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý được thiết kế để giúp tổ chức ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với hối lộ và tuân thủ luật chống hối lộ và những cam kết tự nguyện được áp dụng cho hoạt động của tổ chức.
Tiêu chuẩn này không đề cập cụ thể đến gian lận, độc quyền và chống độc quyền/cạnh tranh khác, rửa tiền hoặc các hoạt động khác liên quan đến tham nhũng, mặc dù tổ chức có thể lựa chọn mở rộng phạm vi của hệ thống quản lý bao gồm cả những hoạt động này.
Các yêu cầu của tiêu chuẩn này là yêu cầu chung và nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức (hoặc bộ phận của tổ chức) không phân biệt loại hình, quy mô, tính chất hoạt động và tổ chức trong lĩnh vực công, tư hay phi lợi nhuận. Mức độ áp dụng các yêu cầu này tùy thuộc vào các yếu tố quy định ở 4.1, 4.2 và 4.5.

CHÚ THÍCH 1: Hướng dẫn thêm xem A.2.
CHÚ THÍCH 2: Các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, phát hiện, giảm nhẹ rủi ro về hối lộ do tổ chức thực hiện có thể khác với các biện pháp được sử dụng để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với hối lộ cho tổ chức (hoặc nhân sự của tổ chức hay đối tác kinh doanh của tổ chức hành động với danh nghĩa của tổ chức). Hướng dẫn thêm xem A.8.4.

Quyết định công bố

Decision number

3762/QĐ-BKHCN , Ngày 07-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng