Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R7R4R7R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 22301:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

An ninh và khả năng thích ứng – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Societal security – Business continuity management systems – Requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22301:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

48
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 192,000 VNĐ
Bản File (PDF):576,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý nhằm bảo vệ, giảm khả năng xảy ra, chuẩn bị, ứng phó và khôi phục sau gián đoạn khi chúng xảy ra.
Các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này mang tính khái quát và nhằm áp dụng cho mọi tổ chức hoặc các phần của tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu này phụ thuộc vào môi trường hoạt động và mức độ phức tạp của tổ chức.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tổ chức ở mọi loại hình và quy mô:
a) áp dụng, duy trì và cải tiến BCMS;
b) đảm bảo sự phù hợp với chính sách kinh doanh liên tục đã tuyên bố;
c) cần có khả năng duy trì việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ ở mức năng lực xác định trước có thể chấp nhận được trong thời gian gián đoạn;
d) muốn nâng cao khả năng thích ứng của mình thông qua việc áp dụng có hiệu lực BCMS.
Tiêu chuẩn này có thể được dùng để đánh giá khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng nhu cầu và nghĩa vụ về tính liên tục của chính mình.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 22300, An ninh và khả năng thích ứng – Từ vựng
Quyết định công bố

Decision number

276/QĐ-BKHCN , Ngày 02-03-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng