Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R0R1R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 18091:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương
Tên tiếng Anh

Title in English

Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 18091:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.160 - Luật. Hành chính
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

100
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 400,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,200,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn cho chính quyền địa phương để hiểu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng/công dân và các bên quan tâm có liên quan khác thông qua việc cung cấp một cách ổn định cho họ các sản phẩm và dịch vụ.
Tiêu chuẩn này khuyến khích việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo cách có trách nhiệm và trách nhiệm giải trình thông qua việc áp dụng TCVN ISO 9001 trên một cơ sở toàn diện. Tiêu chuẩn này không bổ sung, sửa đổi hoặc điều chỉnh các yêu cầu của TCVN ISO 9001.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các quá trình của chính quyền địa phương ở mọi cấp (nghĩa là cấp chiến lược, chiến thuật-quản lý và tác nghiệp) nhằm hình thành một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện hướng vào việc đạt được các mục tiêu của chính quyền địa phương. Đặc tính toàn diện của hệ thống chính là điều cốt lõi để đảm bảo tất cả các khu vực của chính quyền địa phương đều có một mức tin cậy xác định (nghĩa là hiệu lực của các quá trình).
Là điểm khởi đầu cho người sử dụng tiêu chuẩn này, Phụ lục A đưa ra phương pháp phân tích để chính quyền địa phương đánh giá phạm vi và mức độ phát triển của các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của mình. Phụ lục B nêu các quá trình cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tin cậy cho khách hàng/công dân.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 9000:2015, Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
Quyết định công bố

Decision number

4004/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

FB Chat.txt