Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R2R8R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/IEC 17000:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá sự phù hợp – Từ vựng và các nguyên tắc chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Conformity assessment – Vocabulary and general principles
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/IEC 17000:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.03 - Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải (Từ vựng)
03.120.20 - Chứng nhận sản phẩm và công ty. Ðánh giá sự phù hợp
Số trang

Page

48
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 192,000 VNĐ
Bản File (PDF):576,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp) và liên quan đến việc sử dụng đánh giá sự phù hợp để tạo thuận lợi cho thương mại.
Các nguyên tắc chung trong đánh giá sự phù hợp và mô tả cách tiếp cận theo chức năng trong đánh giá sự phù hợp được nêu ở Phụ lục A.
Đánh giá sự phù hợp tương tác với các lĩnh vực khác như hệ thống quản lý, đo lường, tiêu chuẩn hóa và thống kê. Ranh giới của đánh giá sự phù hợp không được xác định trong tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

3855/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/CASCO - Đánh giá sự phù hợp