Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R1R0R1R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9945-6:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Biểu đồ kiểm soát – Phần 6: Biểu đồ kiểm soát EWMA -
Tên tiếng Anh

Title in English

Control charts – Part 6: EWMA control charts
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7870-6:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

35
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):420,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đề cập biểu đồ kiểm soát EWMA như là kỹ thuật kiểm soát thống kê quá trình để phát
hiện độ trôi nhỏ theo trung bình quá trình. Biểu đồ này có thể giúp phát hiện nhanh hơn độ trôi từ nhỏ
đến vừa theo trung bình quá trình. Trong biểu đồ này, trung bình quá trình được đánh giá theo trung
bình trượt có trọng số mũ của tất cả các trung bình mẫu trước đó. EWMA tính trọng số trong mẫu theo
thứ tự giảm dần theo cấp số nhân để mẫu gần nhất có trọng số cao nhất trong khi mẫu xa nhất đóng
góp rất ít tùy thuộc vào tham số làm trơn ().
CHÚ THÍCH 1: Mục tiêu cơ bản tương tự như mục tiêu của biểu đồ kiểm soát Shewhart mô tả trong TCVN 9945– 2
(ISO 7870– 2).
Ứng dụng của biểu đồ kiểm soát EWMA là trong những tình huống, khi
– tốc độ sản xuất chậm,
– quy trình lấy mẫu và kiểm tra phức tạp và tốn thời gian,
– chi phí thử nghiệm đắt, và
– liên quan đến rủi ro an toàn.
CHÚ THÍCH 2: Biểu đồ kiểm soát định lượng có thể được xây dựng cho những quan trắc riêng lẻ lấy từ dây
chuyền sản xuất chứ không phải các mẫu quan trắc. Điều này đôi khi cần thiết khi mẫu thử của nhiều quan trắc
quá tốn kém, bất tiện, hoặc không khả thi. Ví dụ, số lượng khiếu nại của khách hàng hoặc sản phẩm trả lại chỉ có
thể có sẵn theo tháng; nhưng ta muốn lập biểu đồ các số lượng đó để phát hiện những vấn đề chất lượng. Một
ứng dụng phổ biến khác của các biểu đồ này là trong những trường hợp khi thiết bị thử nghiệm tự động kiểm tra
từng đơn vị đơn lẻ được sản xuất. Trong trường hợp đó, ta thường chủ yếu quan tâm đến phát hiện độ trôi nhỏ
trong chất lượng sản phẩm (ví dụ, sự suy giảm chất lượng dần dần do hao mòn máy).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9945-1 (ISO 7870-1), Biểu đồ kiểm soát-Phần 1:Hướng dẫn chung
TCVN 9945-2 (ISO 7870-2), Biểu đồ kiểm soát-Phần 2:Biểu đồ kiểm soát Shewhart
TCVN 9945-4 (ISO 7870-4), Biểu đồ kiểm soát-Phần 4:Biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy
Quyết định công bố

Decision number

4187/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016