Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R0R7R0R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9600:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Lấy mẫu ngẫu nhiên và quy trình ngẫu nhiên hóa
Tên tiếng Anh

Title in English

Random sampling and randomization procedures
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 24153:2009
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

43
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 172,000 VNĐ
Bản File (PDF):516,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các quy trình lấy mẫu ngẫu nhiên và ngẫu nhiên hóa. Nhiều phương pháp được đưa ra, bao gồm cả các phương pháp dựa trên thiết bị cơ khí, bảng số ngẫu nhiên và thuật toán trên máy tính xách tay.
Tiêu chuẩn này áp dụng trong trường hợp quy định, hợp đồng hay tiêu chuẩn khác yêu cầu sử dụng lấy mẫu ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên hóa. Các phương pháp áp dụng cho các trường hợp như
a) lấy mẫu chấp nhận các đơn vị riêng rẽ để kiểm tra theo lô,
b) lấy mẫu cho mục đích khảo sát,
c) đánh giá kết quả của hệ thống quản lý chất lượng, và
d) chọn đơn vị thử nghiệm, phân bổ cách xử lý chúng và xác định thứ tự đánh giá trong tiến hành các thiết kế thực nghiệm.
Ngoài ra, tiêu chuẩn còn có các thông tin để hỗ trợ việc đánh giá hay xem xét bên ngoài khác các kết quả lấy mẫu ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên hóa theo yêu cầu của nhân sự quản lý chất lượng hay cơ quan chế định.
Tiêu chuẩn này không cung cấp hướng dẫn như quy trình lấy mẫu ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên hóa thích hợp để sử dụng cho tình huống thực nghiệm cụ thể bất kỳ hoặc đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn chiến lược lấy mẫu hay xác định cỡ mẫu. Cần tham khảo các tiêu chuẩn khác (như liệt kê trong phần Lời giới thiệu) hoặc các tài liệu viện dẫn hợp lệ hướng dẫn về vấn đề này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7870-2 (ISO 80000-2), Đại lượng và đơn vị-Phần 2:Dấu và ký hiệu toán học sử dụng trong khoa học tự nhiên và công nghệ
TCVN 8244-1 (ISO 3534-1), Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 1:Thuật ngữ chung và thống kê thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng
ISO 3534-3, Statistics – Vocabulary and symbols – Part 3:Design of experiments (Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 3:Thiết kế thực nghiệm)
Quyết định công bố

Decision number

1930/QĐ-BKHCN , Ngày 05-07-2013