Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R0R5R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8991:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân
Tên tiếng Anh

Title in English

Cold-reduced tinmill products - Electrolytic tinplate
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 11949:2016 ,MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dụng trên cơ sở tham khảo
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.140.50 - Sản phẩm và bán sản phẩm thép tấm
Số trang

Page

46
Giá:

Price

184,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho sản phẩm thép tấm cacbon thấp, dễ dát mỏng, cán nguội một lần và hai lần được mạ thiếc bằng điện phân ở dạng lá hoặc dạng cuộn.
Thép tấm cán nguội một lần mạ thiếc thường được quy định chiều dày danh nghĩa là các bội số của 0,005 mm, từ 0,150 mm đến và bao gồm 0,600 mm. Thép tấm cán nguội hai lần mạ thiếc thường được quy định chiều dày danh nghĩa là các bội số của 0,005 mm, từ 0,100 mm đến và bao gồm 0,360 mm.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cuộn và lá thép được cắt ra từ cuộn có chiều rộng cán danh nghĩa tối thiểu 600 mm ).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 197-1 (ISO 6892-1), Vật liệu kim loại-Thử kéo-Phần 1:Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.
TCVN 257-1 (ISO 6508-1), Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Rockwell-Phần 1:Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
TCVN 4399 (ISO 404), Thép và các sản phẩm thép-Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp.
TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và các sản phẩm thép-Tài liệu kiểm tra.
ISO 4288, Geometrical product specifications (GPS)-Surface textecre:Profil method-Rules and procedures for the assessment of surface texture (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Cấu trúc bề mặt:Phương pháp profin-Các quy tắc và quy trình đánh giá cấu trúc bề mặt).
Quyết định công bố

Decision number

3613/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 17 - Thép