Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R5R9R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8965:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất thải – Phương pháp phân tích dung môi trong chất thải nguy hại bằng sắc ký khí
Tên tiếng Anh

Title in English

Standard test method for solvents analysis in hazardous waste using gas chromatography
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ASTM D5830 – 14
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.030.30 - Chất thải đặc biệt
Số trang

Page

19
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):228,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Phương pháp này được dùng để xác định định lượng và định tính các hợp chất dưới đây trong mẫu chất thải bằng sắc ký khí. Phương pháp thử này được thiết kế để dùng như phương pháp sàng lọc với mức báo cáo điển hình 0,1 %.
1.1.1 Danh mục các dung môi nguy hại và các thành phần khác cần phải xem xét định kỳ trong mẫu chất thải nguy hại.
1.2 Phạm vi của phương pháp này có thể mở rộng với các thành phần hữu cơ dễ bay hơi và bay hơi một phần khác.
1.2.1 Hydrocacbon hỗn hợp như dầu hỏa và dung môi sơn.
1.2.2 Chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao, được xác định ở đây như là hợp chất có điểm sôi cao hơn n-hexadecan.
1.2.3 Các chất hữu cơ khác mà có thể nhận dạng được thông qua dữ liệu bằngsố liệu về thời gian lưu hoặc phân tích sắc ký khí/khối phổ (GC/MS).
1.3 Phương pháp sắc ký khí phải được người phân tích có kinh nghiệm sử dụng và giám sát chặt chẽ
1.4 Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng. Trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này là để thiết lập các thực hành đảm bảo an toàn và sức khỏe phù hợp và xác định khả năng áp dụng của giới hạn quy định trước khi sử dụng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2117 (ASTM D1193), Nước thuốc thử-Yêu cầu kỹ thuật
EPA Method 8260, Gas chromatography/Mass spectrometry, Test methods for evaluating solid waste, physical/chemical methods, SW-846m Third edition, Final update 1, July 1992 (Sắc ký khí/Khối phổ, Phương pháp thử để đánh giá chất thải rắn, phương pháp lý học/hóa học).
Quyết định công bố

Decision number

3438/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 200 - Chất thải rắn