Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R0R8R8R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8244-3:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 3: Thiết kế thực nghiệm
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistics – Vocabulary and symbols – Part 3: Design of experiments
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3534-3:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
01.040.03 - Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải (Từ vựng)
Số trang

Page

123
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 492,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,476,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực thiết kế thực nghiệm và có thể sử dụng để soạn thảo các tiêu chuẩn khác.
Đặc biệt hơn, tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực thiết kế thực nghiệm trong đó biến đáp ứng là một chiều và liên tục, kỳ vọng của biến đáp ứng là tuyến tính theo các tham số. Thuật ngữ về phân tích thống kê dựa trên giả định là số hạng sai số tuân theo phân bố chuẩn với phương sai không đổi.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8244-1:2010 (ISO 3534-1:2006), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu-Phần 1:Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2:2010 (ISO 3534-2:2006), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu-Phần 2:Thống kê ứng dụng
Quyết định công bố

Decision number

4183/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016