Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R6R1R9R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8243-2:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 2: Qui định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập
Tên tiếng Anh

Title in English

Sampling procedures for inspection by variables - Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lotby- lot inspection of independent quality characteristics
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3951-2:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

102
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 408,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,224,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng trong các điều kiện sau:
a) khi qui trình kiểm tra cần được áp dụng cho loạt liên tiếp các lô sản phẩm riêng rẽ được cùng một nhà sản xuất cung cấp và sử dụng một quá trình sản xuất. Nếu có các nhà sản xuất hoặc quá trình sản xuất khác nhau thì áp dụng tiêu chuẩn này một cách riêng rẽ cho từng loại;
b) khi các đặc trưng chất lượng của các cá thể sản phẩm đo được trên thang đo liên tục;
c) khi sai số đo không đáng kể (nghĩa là với độ lệch chuẩn không quá 10 % độ lệch chuẩn quá trình tương ứng). Tuy nhiên qui trình cũng được cung cấp trong Điều 9 và Phụ lục P đối với sai số đo phù hợp khi có độ lệch chuẩn đáng kể;
d) khi sản xuất ổn định (trong kiểm soát thống kê) và đặc trưng chất lượng được phân bố theo phân bố chuẩn hoặc ít nhất là gần với phân bố chuẩn;
e) trong trường hợp có nhiều đặc trưng chất lượng, các đặc trưng độc lập với nhau, hoặc gần độc lập;
f) khi hợp đồng hoặc tiêu chuẩn xác định giới hạn qui định dưới L, giới hạn qui định trên U, hoặc cả hai cho từng đặc trưng chất lượng. Nếu chỉ có một đặc trưng chất lượng, cá thể được xác định
là phù hợp nếu đặc trưng chất lượng đo được x thỏa mãn một trong những bất đẳng thức thích hợp dưới đây:
1) x ≥ L (nghĩa là không vi phạm giới hạn qui định dưới);
2) x ≥ U (nghĩa là không vi phạm giới hạn qui định trên);
3) x ≥ L và x ≥ U (nghĩa là không vi phạm giới hạn qui định dưới cũng như giới hạn qui định
trên);
Nếu có hai hoặc nhiều đặc trưng chất lượng, là m, thì chọn giới hạn dưới và trên đối với đặc trưng chất lượng thứ i bằng Li và Ui tương ứng, cá thể của sản phẩm được xác định là không phù hợp nếu một hoặc nhiều đặc trưng chất lượng đo được m của nó, xi không thỏa mãn một trong những bất đẳng thích thích hợp dưới đây:
4) xi ≥ Li;
5) xi ≤ Ui;
6) xi ≥ Li và xi ≤ Ui.
Bất đẳng thức 1), 2), 4) và 5) được gọi là trường hợp giới hạn qui định một phía trong khi 3) và 6) được gọi là trường hợp giới hạn qui định hai phía. Đối với giới hạn qui định hai phía, đưa ra sự phân biệt khác giữa kiểm soát kết hợp, kiểm soát riêng rẽ và kiểm soát phức hợp. Nếu chỉ có một đặc trưng chất lượng thì
- kiểm soát kết hợp khi một AQL áp dụng với sự không phù hợp vượt quá cả hai giới hạn,
- kiểm soát riêng rẽ khi các AQL riêng lẻ áp dụng với sự không phù hợp vượt quá mỗi giới hạn, và
- kiểm soát phức hợp khi một AQL áp dụng với sự không phù hợp vượt quá giới hạn mà nghiêm trọng hơn và AQL lớn hơn áp dụng với toàn bộ sự không phù hợp vượt quá cả hai giới hạn.
Nếu có hai hoặc nhiều đặc trưng chất lượng, điều này được tổng quát như dưới đây:
- kiểm soát kết hợp khi sự không phù hợp vượt quá cả hai giới hạn trên một biến thuộc cùng lớp và áp dụng một AQL;
- kiểm soát riêng rẽ khi sự không phù hợp vượt quá giới hạn hai phía trên một biến ở các lớp riêng lẻ và áp dụng một AQL cho mỗi lớp;
- kiểm soát phức hợp khi sự không phù hợp vượt quá giới hạn mà có mức độ nghiêm trọng cao hơn thuộc một lớp, áp dụng một AQL và toàn bộ sự không phù hợp vượt quá cả hai giới hạn thuộc lớp khác, áp dụng AQL lớn hơn.
Chú ý rằng trong trường hợp hai hay nhiều đặc trưng chất
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 1:Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô
TCVN 8244-1 (ISO 3534-1), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu – Phần 1:Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng
TCVN 8243-1:2018 (ISO 3951-1:2013), Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 1:Qui định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL
Quyết định công bố

Decision number

4071/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 69 - Ứng dụng các phương pháp thống kê