Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R6R1R8R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8243-1:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 1: Qui định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL
Tên tiếng Anh

Title in English

Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lotby- lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3951-1:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

104
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 416,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,248,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện sau:
a) khi qui trình kiểm tra cần được áp dụng cho loạt liên tiếp các lô sản phẩm riêng rẽ được cùng một nhà sản xuất cung cấp và sử dụng cùng một quá trình sản xuất;
b) khi chỉ xem xét một đặc trưng chất lượng x của sản phẩm này, đặc trưng này phải đo được trên thang đo liên tục;
c) khi sản xuất ổn định (trong kiểm soát thống kê) và đặc trưng chất lượng x được phân bố theo phân bố chuẩn hoặc gần với phân bố chuẩn;
d) khi hợp đồng hoặc tiêu chuẩn xác định giới hạn qui định trên U, giới hạn qui định dưới L, hoặc cả hai; cá thể được xác định là phù hợp khi và chỉ khi đặc trưng chất lượng x đo được thỏa mãn một trong các bất đẳng thức thích hợp dưới đây:
1) x ≥ L (nghĩa là không vi phạm giới hạn qui định dưới);
2) x ≤ U (nghĩa là không vi phạm giới hạn qui định trên);
3) x ≥ L và x ≤ U (nghĩa là không vi phạm giới hạn qui định dưới cũng như giới hạn qui định trên);
Bất đẳng thức 1) và 2) được gọi là trường hợp giới hạn qui định một phía, còn 3) là trường hợp giới hạn qui định hai phía.
Nếu áp dụng cả hai giới hạn qui định thì tiêu chuẩn này giả định rằng sự phù hợp với giới hạn qui định hai phía có tầm quan trọng ngang nhau đối với tính toàn vẹn của sản phẩm; trong trường hợp như vậy,thích hợp nhất là áp dụng một AQL cho phần trăm kết hợp sản phẩm nằm ngoài giới hạn qui định hai phía. Việc này được gọi là kiểm soát kết hợp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 1:Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô
TCVN 7790-2 (ISO 2859-2), Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 2:Phương án lấy mẫu xác định theo giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ
TCVN 8244-1 (ISO 3534-1), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu – Phần 1:Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng
TCVN 8243-2 (ISO 3951-2), Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 2:Qui định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập
Quyết định công bố

Decision number

4071/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 69 - Ứng dụng các phương pháp thống kê