Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R9R7R9R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8170-4:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm chứa chất béo - Xác định thuốc bảo vệ thực vật và polyclobiphenyl (PCB) - Phần 4: Phương pháp xác định, phép thử khẳng định và các quy trình khác
Tên tiếng Anh

Title in English

Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 4: Determination, confirmatory tests, miscellaneous
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

EN 1528-4:1996
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.100.01 - Thuốc trừ dịch hại và các hoá chất nông nghiệp nói chung
67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

20
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):240,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về một số kỹ thuật được khuyến cáo để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) trong thực phẩm chứa chất béo, các phép thử khẳng định và đưa ra qui trình làm sạch để loại lipit khi phân tích các lượng lớn chất béo.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8170-1:2009 (EN 1528-1:1996), Thực phẩm chứa chất béo – Xác định thuốc bảo vệ thực vật và polyclobiphenyl (PCB) – Phần 1:Yêu cầu chung.
TCVN 8170-2:2009 (EN 1528-2:1996), Thực phẩm chứa chất béo – Xác định thuốc bảo vệ thực vật và polyclobiphenyl (PCB) – Phần 2:Chiết chất béo, thuốc bảo vệ thực vật, PCB và xác định hàm lượng chất béo.
TCVN 8170-3:2009 (EN 1528-3:1996). Thực phẩm chứa chất béo – Xác định thuốc bảo vệ thực vật và polyclobiphenyl (PCB) – Phần 3:Phương pháp làm sạch.
Quyết định công bố

Decision number

2924/QĐ-BKHCN , Ngày 21-12-2009