Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R6R6R8R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7790-1:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô
Tên tiếng Anh

Title in English

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 02859-1:1999
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

98
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 392,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,176,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1. Tiêu chuẩn này quy định hệ thống lấy mẫu đối với kiểm tra định tính. Hệ thống này xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL).
Mục đích của tiêu chuẩn này tạo sức ép về kinh tế và tâm lý khi lô hàng không được chấp nhận, để buộc người cung cấp phải duy trì quá trình có tỷ lệ không phù hợp trung bình ít nhất cũng bằng giới hạn chất lượng chấp nhận nhưng đồng thời với một số lô có chất lượng kém hơn mức đó thì người nhận vẫn có thể nhận nhầm nó với mức rủi ro cao.
Chương trình lấy mẫu trong tiêu chuẩn này thích hợp để kiểm tra.
- các thành phẩm,
- thành phần và nguyên liệu thô,
- hoạt động,
- vật liệu trong quá trình,
- hàng dự trữ, lưu kho,
- hoạt động bảo dưỡng,
- tài liệu hoặc hồ sơ, và
- các thủ tục về quản lý…
1.2. Các chương trình này chủ yếu được sử dụng đối với loạt các lô sản phẩm liên tiếp, đó là, loạt đủ dài để có thể áp dụng quy tắc chuyển đổi (9.3). Các quy tắc này cung cấp:
a) bảo vệ người tiêu dùng (bằng cách chuyển sang kiểm tra ngặt hay ngừng kiểm tra) khi phát hiện ra sự suy giảm chất lượng;
b) khuyến khích (theo xem xét của người có thẩm quyền) giảm chi phí kiểm tra (bằng cách chuyển sang kiểm tra giảm) khi duy trì được mức không phù hợp tốt.
Phương án lấy mẫu trong tiêu chuẩn này cũng được sử dụng để kiểm tra các lô riêng biệt nhưng khi đó người sử dụng cần đặc biệt tham khảo các đường hiệu quả để chọn ra phương án mang lại mức bảo vệ mong muốn (xem 12.6). Trong trường hợp đó, người sử dụng cũng phải tham khảo các phương án lấy mẫu được xác định theo chất lượng giới hạn (LQ) nêu trong ISO 2859-2.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 2859-3:1991, Sampling procedures for inspection by attributes-Part 3:Skip-lot sampling procedure (Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 3:Quy trình lấy mẫu lô sản phẩm cách quãng)
ISO 3534-1:1993, Statistics-Vocabulary and symbols-Part 1:Probability and general statistical terms (Thống kê-Từ vựng và ký hiệu-Phần 1:Thuật ngữ chung về xác suất và thống kê)
ISO 3534-2:1993, Statistics-Vocabulary and symbols-Part 2:Statistical quality control (Thống kê-Từ vựng và ký hiệu-Phần 2:Kiểm soát chất lượng bằng thống kê)
Quyết định công bố

Decision number

3267/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2007