Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R3R0R2R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7605:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 21569:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

91
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 364,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,092,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả quy trình phát hiện các sinh vật bị biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen bằng phương pháp phân tích axit nucleic được tách từ mẫu nghiên cứu. Phương pháp sử dụng chủ yếu là khuếch đại gen bằng phản ứng chuỗi polymeraza (PCR).
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những yêu cầu chung để phát hiện và nhận dạng chính xác các trình tự axit nucleic (ADN) đã được khuếch đại.
Các hướng dẫn, yêu cầu tối thiểu và tiêu chí thực hiện được quy định trong tiêu chuẩn này là để đảm bảo các kết quả tái lập, chính xác và có thể so sánh thu được trong các phòng thử nghiệm khác nhau.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho chất nền thực phẩm nhưng cũng có thể được áp dụng cho các loại chất nền khác (ví dụ, thức ăn chăn nuôi và các mẫu thực vật được lấy ngoài môi trường).
Các ví dụ cụ thể của các phương pháp được đưa ra trong Phụ lục A đến Phụ lục D.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7606:2007 (ISO 21571:2005), Thực phẩm-Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen-Tách chiết axit nucleic.
TCVN 7608:2007 (ISO 24276:2006)1) Thực phẩm-Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen dựa vào axit nucleic-Yêu cầu chung và định nghĩa.
Quyết định công bố

Decision number

1673/QĐ-BKHCN , Ngày 14-08-2007