Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R1R0R5R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7447-6:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra xác nhận -
Tên tiếng Anh

Title in English

Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60364-6:2006
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.140.50 - Hệ thống cung cấp điện
Số trang

Page

46
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 184,000 VNĐ
Bản File (PDF):552,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra ban đầu và kiểm tra định kỳ hệ thống lắp đặt điện.
Điều 61 đưa ra các yêu cầu đối với kiểm tra ban đầu, bằng cách xem xét và thử nghiệm, hệ thống lắp đặt điện để xác định, trong chừng mực có thể, hệ thống lắp đặt điện đáp ứng các yêu cầu của các phần khác trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) và các yêu cầu về báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu. Việc kiểm tra ban đầu được thực hiện khi hoàn thành hệ thống lắp đặt mới, hoặc khi hoàn thành phần bổ sung hoặc phần cải tạo hệ thống lắp đặt hiện có.
Điều 62 đưa ra các yêu cầu về kiểm tra định kỳ hệ thống lắp đặt điện để xác định, trong chừng mực có thể, hệ thống lắp đặt điện và tất cả các thiết bị hợp thành làm việc trong các điều kiện sử dụng thỏa đáng và đưa ra các yêu cầu về báo cáo kết quả của kiểm tra định kỳ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-51:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Qui tắc chung
TCVN 7447-5-52 (IEC 60364-5-52), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-52:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Hệ thống đi dây
TCVN 7447-5-53 (IEC 60364-5-53), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-53:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Cách ly, đóng cắt và điều khiển
TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-54:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
IEC 60364 (tất cả các phần), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp 1
IEC 61557 (tất cả các phần), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c and 1 500 V d.c-Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures (An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1 000 V xoay chiều và 1500 V một chiều-Thiết bị dùng cho thử nghiệm, đo hoặc giám sát biện pháp bảo vệ)
IEC 61557-2, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c and 1 500 V d.c-Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures-Part 2:Insulation resistance (An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1 000 V xoay chiều và 1500 V một chiều-Thiết bị dùng cho thử nghiệm, đo hoặc giám sát biện pháp bảo vệ-Phần 2:Điện trở cách điện)
IEC 61557-6, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c and 1 500 V d.c-Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures-Part 6:Residual current devices (RCD) in TT and TN systems (An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1 000 V xoay chiều và 1500 V một chiều-Thiết bị dùng cho thử nghiệm, đo hoặc giám sát biện pháp bảo vệ-Phần 6:Thiết bị dòng dư (RCD) trong hệ thống TT và TN).
Quyết định công bố

Decision number

4071/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2011