Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R6R6R4R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6613-1-2:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1kW
Tên tiếng Anh

Title in English

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60332-1-2:2004
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.060.20 - Cáp
13.220.40 - Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm
29.020 - Kỹ thuật điện nói chung
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định qui trình thử nghiệm khả năng chịu cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp hoặc cáp quang trong các điều kiện cháy. Trang thiết bị thử nghiệm được nêu trong TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1).
CHÚ THÍCH 1: Thử nghiệm của tiêu chuẩn này có thể được thực hiện đồng thời với thử nghiệm của TCVN 6613-1-3 (IEC 60332-1-3) nếu có yêu cầu.
Yêu cầu khuyến cáo đối với tính năng được nêu trong Phụ lục A.
Tiêu chuẩn này qui định việc sử dụng nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW và để sử dụng chung, ngoài ra qui trình qui định có thể không thích hợp để thử nghiệm một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ, có tổng diện tích mặt cắt nhỏ hơn 0,5 mm2 vì ruột dẫn sẽ chảy trước khi hoàn thành thử nghiệm hoặc để thử nghiệm cáp quang cỡ nhỏ vì cáp có thể đứt trước khi hoàn thành thử nghiệm. Trong các trường hợp này, khuyến cáo sử dụng qui trình nêu trong TCVN 6613-2-2 (IEC 60332-2-2).
CHÚ THÍCH 2: Vì việc sử dụng dây có cách điện hoặc cáp làm chậm sự cháy lan của ngọn lửa và việc phù hợp với các yêu cầu khuyến cáo trong tiêu chuẩn này bản thân nó là không đủ để ngăn ngừa cháy lan trong tất cả các điều kiện lắp đặt, nên khuyến cáo rằng khi nguy cơ cháy lan là cao, ví dụ trong các cụm cáp dài thẳng đứng, cần có các phòng ngừa đặc biệt về lắp đặt. Không thể cho rằng vì mẫu cáp phù hợp với các yêu cầu về tính năng khuyến cáo trong tiêu chuẩn này thì cụm cáp sẽ đáp ứng theo cách tương tự (xem các tiêu chuẩn trong Phần 3 của TCVN 6613 (IEC 60332)).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy-Phần 1-1:Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp-Trang thiết bị thử nghiệm
IEC 60695-4, Fire hazard testing-Part 4:Terminology concerning fire tests (Thử nghiệm nguy hiểm cháy-Phần 4:Thuật ngữ liên quan đến các thử nghiệm cháy)
IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (Chuẩn bị các tài liệu về an toàn và sử dụng các tài liệu về an toàn cơ bản và các tài liệu về an toàn theo nhóm)
Quyết định công bố

Decision number

197/QĐ-BKHCN , Ngày 07-12-2010