Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R9R2R7R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 256-2:2006
Năm ban hành 2006

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6506-2:2005 ,IDT
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.040.10 - Thử nghiệm cơ học kim loại
Số trang

Page

18
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm định và hiệu chuẩn máy thử dùng để xác định độ cứng Brinell phù hợp với TCVN 256-1 (ISO 6506-1).
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp trực tiếp kiểm tra các chức năng chính của máy và phương pháp gián tiếp thích hợp kiểm tra toàn bộ hoạt động của máy. Phương pháp gián tiếp có thể được sử dụng độc lập để kiểm tra định kỳ hàng ngày hoạt động của máy trong khi vận hành.
Nếu máy thử cũng được sử dụng cho các phương pháp thử độ cứng khác, nó phải được kiểm định riêng cho từng phương pháp.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho máy thử độ cứng xách tay.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 256-1:2006 (ISO 6506-1:2005), Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Brinell-Phần 1:Phương pháp thử.
TCVN 256-3 (ISO 6506-3), Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Brinell-Phần 3:Hiệu chuẩn tấm chuẩn.
TCVN 258-1 (ISO 6507-1), Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Vickers – Phần 1:Phương pháp thử.
ISO 376, Vật liệu kim loại-Hiệu chuẩn các dụng cụ thử lực dùng để kiểm định máy thử một trục (Metallic materials-Calibration of force-proving instruments used for verification of uniaxial-Testing machines)
Quyết định công bố

Decision number

2735/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008