Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R9R2R6R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 256-1:2006
Năm ban hành 2006

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell - Phần 1: Phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6506-1:2005 ,IDT
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.040.10 - Thử nghiệm cơ học kim loại
Số trang

Page

18
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng Brinell của vật liệu kim loại có độ cứng đến 650 HBW.
Những vật liệu và/hoặc sản phẩm đặc biệt sẽ có các tiêu chuẩn riêng (ví dụ ISO 4498-1).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 256-2:2006 (ISO 6506-2:2005), Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Brinell – Phần 2:Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị thử
ISO 4498-1, Sintered metal materials, excluding hard metals-Determination of apparent hardness-Part 1:Materials of essentially uniform section hardness (Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng-Xác định độ cứng biểu kiến – Phần 1:Vật liệu có độ cứng mặt cắt đồng đều)
ISO 6506-4:2005, Metallic materials-Brinell hardness test-Part 4:Table of hardness values (Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Brinell – Phần 4:Bảng các giá trị độ cứng )
Quyết định công bố

Decision number

2735/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008