Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R5R3R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13431:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm - Bao bì, công te nơ hàng trung gian (IBC) và bao bì lớn chứa hàng nguy hiểm - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001
Tên tiếng Anh

Title in English

Transport packages for dangerous goods — Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings — Guidelines for the application of ISO 9001
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 16106:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.300 - Bảo vệ phòng chống hàng nguy hiểm
55.020 - Bao gói và phân phối hàng hóa nói chung
Số trang

Page

70
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 280,000 VNĐ
Bản File (PDF):840,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, đo lường và theo dõi kiểu thiết kế bao bì hàng nguy hiểm đã được phê duyệt, công te nơ hàng trung gian (IBC) và bao bì lớn.
Tiêu chuẩn này không đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động hoặc hệ thống quản lý tài chính.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho một tổ chức:
a) cần chứng tỏ khả năng trong việc cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cũng như các yêu cầu luật định và chế định hiện hành; và
b) muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành.
Tất cả hướng dẫn trong tiêu chuẩn này mang tính khái quát và có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
CHÚ THÍCH Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ “sản phẩm” hoặc “dịch vụ” chỉ áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ dự kiến cung cấp cho khách hàng hoặc được khách hàng yêu cầu.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thử nghiệm kiểu thiết kế, đối với nội dung này tham khảo 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 và 6.6.5 của Quy định mẫu của Liên hợp quốc[27]
.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 9000, Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
Quyết định công bố

Decision number

3546/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 122 - Bao bì