Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R5R2R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13430:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bao bì - Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm - Vật liệu chất dẻo tái chế
Tên tiếng Anh

Title in English

Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Recycled plastics material
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 16103:2005 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.300 - Bảo vệ phòng chống hàng nguy hiểm
5.020
Số trang

Page

12
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với việc sản xuất vật liệu chất dẻo tái chế được sử dụng để làm bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm. Tiêu chuẩn này bao gồm hướng dẫn về chương trình đảm bảo chất lượng.
CHÚ THÍCH Chương trình đảm bảo chất lượng để sản xuất bao bì được mô tả trong TCVN 13431 (ISO 16106) (xem [5] trong Thư mục tài liệu tham khảo)
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4501-1 (ISO 527-1), Chất dẻo-Xác định tính chất kéo-Phần 1:Nguyên tắc chung TCVN 4501-2 (ISO 527-2), Chất dẻo-Xác định tính chất kéo-Phần 2:Điều kiện thử đối với chất dẻo đúc và đùn
TCVN 6039-1 (ISO 1183-1), Chất dẻo-Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp-Phần 1:Phương pháp ngâm, phương pháp picnomet lỏng và phương pháp chuẩn độ
ISO 1133, Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (Chất dẻo-Xác định tốc độ chảy khối lượng (MFR) và tốc độ chảy thể tích (MVR) của nhựa nhiệt dẻo)
ISO 12048, Packaging — Complete, filled transport packages — Compression and stacking tests using a compression tester (Bao bì – Bao bì vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh – Phép thử nén và xếp chồng bằng máy thử độ nén)
ISO 16101, Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Plastics compatibility testing (Bao bì-Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm – Phép thử tính tương thích của chất dẻo)
ISO 16104, Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Test methods (Bao bì-Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm-Phương pháp thử)
Quyết định công bố

Decision number

3546/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 122 - Bao bì