Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R6R6R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13078-24:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 24: Truyền thông kỹ thuật số giữa trạm sạc điện một chiều cho xe điện và xe điện để điều khiển sạc điện một chiều
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric vehicle conductive charging system – Part 24: Digital communication between a d - c - EV charging station and an electric vehicle for control of d - c - charging
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61851-24:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

29
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):348,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này, cùng với TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014), áp dụng cho truyền thông kỹ thuật số giữa trạm sạc điện một chiều cho xe điện (sau đây gọi là trạm sạc điện một chiều) và xe điện (EV) để điều khiển sạc điện một chiều, với điện áp đầu vào đến 1 000 V xoay chiều hoặc đến 1 500 V một chiều dùng cho quy trình sạc điện có dây.
Chế độ sạc điện cho xe điện là chế độ 4 theo TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014). Trạm sạc được cấp điện bởi nguồn điện xoay chiều điện áp cao không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Các Phụ lục A, Phụ lục B và Phụ lục C mô tả truyền thông kỹ thuật số để điều khiển sạc điện một chiều đặc trưng cho các hệ thống sạc điện một chiều A, B và C cho xe điện như được xác định trong TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 23:Trạm sạc điện một chiều cho xe điện
IEC 61851-1:2010 1, Electric vehicle conductive charging system – Part 1:General requirements (Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 1:Yêu cầu chung)
ISO/IEC 15118-1, Road vehicles – Vehicle to grid communication interface – Part 1:General information and use-case definition (Phương tiện giao thông đường bộ-Giao diện truyền thông giữa xe và lưới điện – Phần 1:Thông tin chung và định nghĩa các trường hợp sử dụng)
ISO/IEC 15118-2:2014, Road vehicles – Vehicle to grid communication interface – Part 2:Technical protocol description and open systems interconnections (OSI) layer requirements (Phương tiện giao thông đường bộ-Giao diện truyền thông giữa xe và lưới điện – Phần 2:Mô tả giao thức kỹ thuật và yêu cầu lớp kết nối hệ thống mở (OSI))
ISO/IEC 15118-3:2014, Road vehicles – Vehicle to grid communication interface – Part 3:Physical layer requirements (Phương tiện giao thông đường bộ-Giao diện truyền thông giữa xe và lưới điện – Phần 3:Yêu cầu của lớp vật lý)
ISO 11898-1:2003, Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1:Data link layer and physical signalling (Phương tiện giao thông đường bộ-Mạng truyền thông nội bộ (CAN) – Phần 1:Lớp liên kết dữ liệu và tín hiệu vật lý)
ISO 11898-2:2003, Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2:High-speed medium access unit (Phương tiện giao thông đường bộ-Mạng truyền thông nội bộ (CAN) – Phần 2:Thiết bị truy cập tốc độ cao)
Quyết định công bố

Decision number

874/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E1