Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R0R9R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13053:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu
Tên tiếng Anh

Title in English

Environmental treating products in aquaculture - Sampling
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.99 - Các tiêu chuẩn khác có liên quan đến bảo vệ môi trường
65.150 - Ðánh bắt và nuôi thủy sản
Số trang

Page

16
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp lấy mẫu xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản ở dạng rắn, dạng lỏng và dạng bán lỏng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7289 (ISO 3165), Lấy mẫu sản phẩm hóa sử dụng trong công nghiệp-An toàn trong lấy mẫu.
ISO 6206, Chemical products for industrial use-Sampling-Vocabulary (Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp-Lấy mẫu-Từ vựng).
Quyết định công bố

Decision number

555/QĐ-BKHCN , Ngày 22-03-2021