Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R5R2R7R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12945:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với các thành phần nguyên liệu thực phẩm được coi là tự nhiên
Tên tiếng Anh

Title in English

Definitions and technical criteria for food ingredients to be considered as natural
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TS 19657:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật (nguồn gốc, nguyên liệu và quá trình có thể chấp nhận được) đối với các thành phần nguyên liệu thực phẩm được coi là tự nhiên.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thành phần nguyên liệu thực phẩm.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc truyền thông về sản phẩm đến người tiêu dùng (bao gồm ghi nhãn tự nguyện và ghi nhãn bắt buộc).
Tiêu chuẩn này không đề cập đến tính an toàn của con người, an toàn môi trường, các khía cạnh về kinh tế xã hội (ví dụ: thương mại công bằng) và các đặc tính của vật liệu bao bì.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- hương liệu [1]; tuy nhiên, có thể đánh giá các thành phần nguyên liệu không phải hương liệu của chất tạo hương theo các tiêu chí kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn này;
- nước khoáng thiên nhiên [2];
- nước uống đóng chai [3].

Tiêu chuẩn này không đưa ra các yêu cầu đối với kỹ thuật di truyền cũng như các thực hành nông nghiệp như sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên, các vấn đề này có thể phải tuân theo các quy định và/hoặc các yêu cầu khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

3210/QĐ-BKHCN , Ngày 19-11-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm