Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R8R4R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12880-2:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính
Tên tiếng Anh

Title in English

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) – Part 2: Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 28598-2:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

62
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 248,000 VNĐ
Bản File (PDF):744,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình lấy mẫu định tính và phương án lấy mẫu một lần đối với kiểm tra độc lập tiếp theo do nhà cung ứng, khách hàng và/hoặc bên thứ ba thực hiện trên cùng một lô.
Tiêu chuẩn này đề cập đến:
- kiểm tra của nhà cung ứng (kiểm tra cuối cùng, chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của nhà cung ứng);
- kiểm tra của khách hàng (kiểm tra đầu vào, giám sát, lấy mẫu chấp nhận);
- kiểm tra của bên thứ ba.
Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng khi chỉ cần thiết kiểm tra một lần.
Danh mục các phương án lấy mẫu một lần được đưa ra, xác định theo giới hạn chất lượng quy định (NQL).
Tiêu chuẩn này cung cấp quy trình lấy mẫu cho:
- các thành phẩm;
- các thành phần và cá thể đơn chiếc;
- hoạt động;
- các cá thể đơn chiếc và quá trình sản xuất chúng;
- dữ liệu và hồ sơ.
Quy trình lấy mẫu định tính được sử dụng cho kiểm tra lô riêng lẻ hoặc loạt liên tục các lô của sản phẩm đơn chiếc. Các quy trình này có thể áp dụng khi giới hạn chất lượng quy định (NQL) được đưa ra và được biểu thị theo phần trăm không phù hợp hoặc số không phù hợp trên 100 cá thể.
Tiêu chuẩn này cung cấp hệ thống phối hợp các quy trình lấy mẫu chấp nhận của nhà cung ứng, khách hàng và bên thứ ba. Nó cũng có thể áp dụng cho trường hợp nhà cung ứng riêng lẻ, hoặc theo sự thỏa thuận với khách hàng, trong hợp đồng, quy định tiêu chí chất lượng lô được biểu thị theo NQL. Trong cả hai trường hợp, tiêu chuẩn đưa ra phương pháp luận nhất quán để xác định các lô là thỏa mãn hay không thỏa mãn đối với việc chuyển giao và sử dụng dự kiến.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 1:Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô
TCVN 7790-2 (ISO 2859-2), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 2:Phương án lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ
TCVN 7790-3 (ISO 2859-3), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 3:Qui trình lấy mẫu lô cách quãng
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng
TCVN 9945-2:2013 (ISO 7870-2:2013), Biểu đồ kiểm soát – Phần 2:Biểu đồ kiểm soát Shewhart
TCVN 12502:2018 (ISO 28591:2017), Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính
TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015), Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
TCVN 12880-1 (ISO 28598-1), Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 1:Hướng dẫn cách tiếp cận APP
Quyết định công bố

Decision number

2861/QĐ-BKHCN , Ngày 23-10-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 69