Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R4R9R5R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12876:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương án lấy mẫu định tính hai lần có cỡ mẫu nhỏ nhất, được xác định theo chất lượng ứng với rủi ro của nhà sản uất (Prq) và chất lượng ứng với rủi ro của người tiêu dùng (Crq)
Tên tiếng Anh

Title in English

Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer’s risk quality (PRQ) and consumer’s risk quality (CRQ)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 28592:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

87
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 348,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,044,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các phương án lấy mẫu định tính hai lần để kiểm tra chấp nhận các lô cá thể dạng đơn chiếc. Phương án được xác định theo chất lượng ứng với rủi ro của nhà sản xuất (PRQ) và chất lượng ứng với rủi ro của người tiêu dùng (CRQ) trong đó rủi ro của nhà sản xuất và người tiêu dùng danh nghĩa tương ứng là (5 %, 5 %), (5%, 10 %) hoặc (10 %, 10 %). Các phương án được đưa ra cho kiểm tra phần trăm không phù hợp và kiểm tra số không phù hợp trên 100 cá thể. Lô được chấp nhận nếu không có cá thể không phù hợp (sự không phù hợp) nào trong mẫu ngẫu nhiên đầu tiên, và bị bác bỏ nếu có từ hai cá thể không phù hợp (sự không phù hợp) trở lên. Nếu chính xác một cá thể không phù hợp được tìm thấy trong mẫu đầu tiên thì lấy mẫu ngẫu nhiên thứ hai; khi đó lô được chấp nhận nếu mẫu thứ hai không có cá thể không phù hợp (sự không phù hợp), nếu ngược lại thì lô bị bác bỏ.
Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp quy trình cho phép việc sắp xếp lô được xác định nhanh chóng và kinh tế nếu chất lượng đặc biệt tốt hoặc kém. Đối với chất lượng trung bình, mẫu thứ hai được lấy để có thể phân biệt chắc chắn hơn giữa lô được chấp nhận và lô không được chấp nhận. Hai cỡ mẫu được chọn để giảm thiểu không bị vượt quá cỡ mẫu lớn nhất dự kiến liên quan đến chất lượng đầu vào chịu rủi ro danh nghĩa.
Tương tự, các phương án có thể được sử dụng để kiểm nghiệm giả thuyết là mức chất lượng lô hoặc quá trình bằng với PRQ (nghĩa là được chấp nhận) với đối giả thuyết là mức chất lượng bằng CRQ (nghĩa là không được chấp nhận).
Các phương án được ưu tiên hơn với phương án lấy mẫu một lần trong đó chi phí kiểm tra cao, có độ trễ và độ không đảm bảo do yêu cầu có thể có đối với mẫu thứ hai gây ra là không quan trọng và tỉ số chất lượng ứng với rủi ro của người tiêu dùng với chất lượng ứng với rủi ro của nhà sản xuất có thể cho phép là tương đối lớn.
Các phương án phù hợp cho các lô riêng lẻ hoặc loạt các lô ngắn, trong đó tổng của hai cỡ mẫu không lớn hơn khoảng 10 % cỡ lô. Các phương án cũng phù hợp với loạt các lô liên tục khi các lô không thỏa mãn chuẩn mực chấp nhận được kiểm tra 100 % và tất cả các cá thể không phù hợp được thay thế bằng các cá thể phù hợp; tuy nhiên, đối với loạt các lô liên tục, cũng cần xem xét sử dụng phương án lấy mẫu hai lần nêu trong TCVN 7790-1 (ISO 2859-1).
Lý thuyết thống kê làm nền tảng cho các phương án, bảng và hình vẽ được cung cấp trong Phụ lục A.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

2861/QĐ-BKHCN , Ngày 23-10-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 69