Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R4R3R3R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12377:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được sản xuất từ động vật có tái tổ hợp AND
Tên tiếng Anh

Title in English

Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-DNA animals
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

25
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):300,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc phân tích nguy cơ đối với thực phẩm được sản xuất theo công nghệ sinh học hiện đại. Tiêu chuẩn này đề cập đến các khía cạnh an toàn và dinh dưỡng của
thực phẩm từ hoặc được sản xuất từ động vật có lịch sử sử dụng an toàn để làm thực phẩm và thay đổi các đặc tính mới1) hoặc thay đổi các đặc tính bằng công nghệ sinh học hiện đại.
2. Việc chăn nuôi, phát triển và sử dụng động vật với các mục đích cho người, cụ thể sử dụng làm thực phẩm, các vấn đề không phải vì an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này không làm tổn hại đến tính hợp
pháp hoặc tầm quan trọng của thực phẩm được sản xuất từ động vật có tái tổ hợp ADN, cho dù việc sử dụng các phương pháp tái tổ hợp ADN trong việc phát triển động vật để sử dụng thực phẩm có thể
ảnh hưởng đến những vấn đề này, tiêu chuẩn này chỉ giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Do đó, tiêu chuẩn này không đề cập đến:
– phúc lợi động vật;
– khía cạnh đạo đức, tinh thần và kinh tế xã hội;
– các nguy cơ về môi trường liên quan đến việc thải ra môi trường của động vật có tái tổ hợp ADN được sử dụng trong sản xuất thực phẩm;
– sự an toàn của động vật có tái tổ hợp ADN được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc sự an toàn của động vật nuôi bằng thức ăn được sản xuất từ động vật, thực vật và vi sinh vật có tái tổ hợp ADN.
3. Các nguyên tắc phân tích nguy cơ, đặc biệt là về đánh giá nguy cơ, chủ yếu được áp dụng cho các phân tích nguy cơ về hóa học riêng rẽ như phụ gia thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất gây ô nhiễm hóa học hoặc vi sinh vật cụ thể có nguy cơ và mối nguy có thể nhận diện được; các nguyên tắc phân tích nguy cơ không có ý định áp dụng cho toàn bộ thực phẩm như vậy. Do đó, số ít thực phẩm, không kể đến nguồn gốc của chúng, đã được đánh giá khoa học theo cách mô tả đầy đủ mọi nguy cơ liên quan đến thực phẩm. Ngoài ra, nhiều loại thực phẩm có chứa các chất có hại thì phải kiểm tra an toàn. Do đó, cần đến cách tiếp cận tập trung hơn khi xem xét tính an toàn thực phẩm.
4. Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc an toàn của các thực phẩm có được sản xuất từ dòng lai động vật mới, bao gồm động vật có tái tổ hợp ADN, được đánh giá tương đối so với động vật có lịch
sử sử dụng an toàn, có tính đến cả các tác động như mong muốn và tác động ngoài ý muốn. Thay vì cố gắng nhận diện mọi mối nguy liên quan đến thực phẩm cụ thể thì nhận diện các mối nguy mới hoặc mối nguy đã biến đổi liên quan đến động vật bình thường.
5. Cách tiếp cận đánh giá an toàn này nằm trong khung đánh giá nguy cơ như đã thảo luận trong Điều 3 của TCVN 12373:2018 Nguyên tắc về phân tích nguy cơ đối với thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học hiện đại. Nếu một mối nguy mới hoặc đã bị biến đổi thì vấn đề dinh dưỡng hoặc an toàn thực phẩm khác được nhận diện bằng đánh giá an toàn, nguy cơ liên quan được đánh giá trước tiên là xác định mức độ liên quan của nó đối với sức khỏe con người. Sau đó đánh giá an toàn và nếu tiếp tục phải đánh giá nguy cơ thì thực phẩm cần được xem xét quản lý nguy cơ theo các nguyên tắc phân tích nguy cơ của thực phẩm được sản xuất từ công nghệ sinh học hiện đại trước khi được xem xét để phân phối ra thị trường.
6. Các biện pháp quản lý nguy cơ như theo dõi hậu quả của các ảnh hưởng đến sức k hỏe người tiêu dùng có thể hỗ trợ cho quá trình đánh giá nguy cơ . Các biện pháp này được nêu trong 3.2 của
TCVN 12373:2018.
7. Tiêu chuẩn này đưa ra cách tiếp cận được khuyến cáo để đánh giá an toàn thực phẩm của thực phẩm được sản xuất từ động vật có tái tổ hợp ADN, nơi có động vật bình thường và nhận diện các dữ
liệu, thông tin thường được áp dụng để đánh giá2). Trong việc đánh giá tính an toàn của thực phẩm từ các động vật có tái tổ hợp ADN, cách tiếp cận cần tính đến tất cả những điều sau đây:
A) bản chất của cấu trúc tái tổ hợp ADN và các sản phẩm thể hiện, nếu có;
B) tình trạng sức khoẻ của động vật có tái tổ hợp ADN; và
C) thành phần của thực phẩm được sản xuất từ các động vật có tái tổ hợp ADN, bao gồm các chất dinh dưỡng chính.
Tiêu chuẩn này được thiết kế cho thực phẩm có được sản xuất từ các động vật có tái tổ hợp ADN, cách tiếp cận nhìn chung có thể áp dụng được cho thực phẩm được sản xuất từ động vật đã bị biến
đổi bởi các kỹ thuật khác3).
8. Nhiều loại động vật khác nhau được sử dụng làm thực phẩm hoặc để sản xuất thực phẩm (ví dụ: các loài động vật có vú, chim,cá và động vật có vỏ) và có thể được biến đổi bằng kỹ thuật axit nucleic
in vitro. Vì các tác động kết hợp của sự đa dạng di truyền, chăn nuôi và các điều kiện nuôi dưỡng hoặc thu hoạch, nên việc đánh giá an toàn thực phẩm phải được xem xét theo từng trường hợp, liên quan đến khung được trình bày trong tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4172/QĐ-BKH8CN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm