Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R4R2R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12363:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện và đếm Cryptosporidium và Giardia trong rau tươi ăn lá và quả mọng
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of the food chain – Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 18744:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

31
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):372,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp áp dụng để phát hiện và đếm các kén hợp tử Cryptosporidium và bào nang Giardia có trên bề mặt hoặc bên trong sản phẩm thực phẩm, thực phẩm trong tài liệu này
là rau tươi ăn lá và quả mọng. Với sự kiểm soát thích hợp, phương pháp này cũng có thể áp dụng cho việc kiểm tra các sản phẩm tươi khác.
Các mô tả hiển vi về các kén hợp tử Cryptosporidium và bào nang Giardia duodenalis có kích thước trong phạm vi bao gồm các loài (Cryptosporidium) hoặc tập hợp các loài (Giardia) được biết là các loài
gây bệnh cho người.
Phương pháp này không không sử dụng phép phân tích phân tử và do đó không thích hợp để xác định các loài hoặc các kiểu gen/tập hợp các kén hợp tử Cryptosporidium và bào nang Giardia. Phương pháp này phát hiện được tất cả các loài và kiểu gen/tập hợp loài đã biết là gây bệnh và không gây bệnh cho người. Để tiếp tục nhận dạng chúng, cần phân tích hóa phân tử. Tuy nhiên, việc này cũng không thể thực hiện được một cách tin cậy, nếu như trước đó đã thêm mẫu kiểm chứng dương vào mẫu thử, vì khi đó kết quả của phép phân tích hóa phân tử sẽ bị nhiễu.
Tiêu chuẩn này không cho phép xác định khả năng sống hoặc khả năng lây nhiễm của bất kỳ kén hợp tử Cryptosporidium và bào nang Giardia nào nếu có mặt.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
Quyết định công bố

Decision number

4218/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu