Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R7R3R7R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12326-1:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro hóa chất
Tên tiếng Anh

Title in English

gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 374-1:2016 WITH AMENDMENT 1:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.13 - Bảo vệ môi trường và sức khỏe. An toàn (Từ vựng)
13.340.40 - Bao tay bảo vệ
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho găng tay bảo vệ dùng để bảo vệ người sử dụng chống lại các hóa chất nguy hiểm và định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng. CHÚ THÍCH Nếu cần có các tính năng bảo vệ khác, ví dụ: bảo vệ chống rủi ro cơ học, rủi ro về nhiệt, tiêu tán tĩnh điện v.v... thì sử dụng kết hợp với tiêu chuẩn tính năng cụ thể phù hợp. Thông tin thêm về tiêu chuẩn găng tay bảo vệ có thể có trong EN 420.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
EN 374-2:2014, Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms – Determination of resistance to penetration (Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 2:Xác định độ chống thấm)
EN 420:2009, Protective gloves-General requirements and test methods (Găng tay bảo vệ-Yêu cầu chung và phương pháp thử)
EN 16523-1:2015, Determination of material resistance to permeation by chemicals-Part 1:Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact (Xác định độ chống thẩm thấu hóa chất của vật liệu-Phần 1:Sự thẩm thấu hóa chất lỏng dưới các điều kiện tiếp xúc liên tục)
Quyết định công bố

Decision number

4170/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 94 - Phương tiện bảo vệ cá nhân