Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R8R9R4R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11855-1:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống quang điện (PV) – Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì – Phần 1: Hệ thống nối lưới – Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra
Tên tiếng Anh

Title in English

Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62446-1:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

27.160 - Kỹ thuật năng lượng mặt trời
Số trang

Page

45
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 180,000 VNĐ
Bản File (PDF):540,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định thông tin và tài liệu cần thiết để bàn giao cho khách hàng sau khi lắp đặt một hệ thống PV nối lưới. Tiêu chuẩn này cũng mô tả các thử nghiệm nghiệm thu, tiêu chí kiểm tra và tài liệu dự kiến để kiểm tra xác nhận hệ thống đã được lắp đặt an toàn và vận hành đúng. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra lại định kỳ.
Tiêu chuẩn này dùng cho hệ thống PV nối lưới không sử dụng bộ tích trữ năng lượng (ví dụ như cquy) hoặc hệ thống lai.
Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các nhà thiết kế và người lắp đặt hệ thống PV mặt trời nối lưới như một hình mẫu để cung cấp tài liệu hiệu quả cho khách hàng. Bằng cách chi tiết các thử nghiệm nghiệm thu và tiêu chí kiểm tra dự kiến, tiêu chuẩn này cũng hỗ trợ trong việc xác nhận/kiểm tra hệ thống PV nối lưới sau khi lắp đặt và cho việc tái kiểm tra, bảo trì hoặc cải tạo sau này.
Tiêu chuẩn này quy định các chế độ thử nghiệm khác nhau dự kiến cho các loại hệ thống PV mặt trời
khác nhau để đảm bảo rằng chế độ thử nghiệm được áp dụng là thích hợp với quy mô, loại và độ phức tạp của hệ thống được xem xét.
CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không đề cập đến hệ thống CPV (PV tập trung), tuy nhiên có thể áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác của bộ tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7447-6 (IEC 60364-6), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6:Kiểm tra xác nhận
IEC TS 62548:2013, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements (Dàn quang điện (PV) – Yêu cầu thiết kế)
IEC 61730 (tất cả các phần), Photovoltaic (PV) module safety qualification (Đánh giá an toàn của môđun quang điện)
IEC 61557 (tất cả các phần), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures (An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1 000 V xoay chiều và 1 500 V một chiều – Thiết bị để thử nghiệm, đo lường và theo dõi các biện pháp bảo vệ)
IEC 61010 (tất cả các phần), Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện để đo, điều khiển và sử dụng trong phòng thử nghiệm)
Quyết định công bố

Decision number

3935/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E13

FB Chat.txt