Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R8R7R8R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10853:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)
Tên tiếng Anh

Title in English

Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 8423:2008
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

42
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 168,000 VNĐ
Bản File (PDF):504,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các phương án và quy trình lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng các cá thể đơn chiếc.
Các phương án được xác định theo điểm rủi ro của nhà sản xuất và điểm rủi ro của người tiêu dùng. Do đó, chúng không chỉ thích hợp cho mục đích lấy mẫu chấp nhận mà còn thích hợp cho các mục đích chung hơn của kiểm nghiệm giả thuyết thống kê đơn giản đối với tỷ lệ.
Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra quy trình đánh giá liên tiếp các kết quả kiểm tra có thể được sử dụng để khuyến khích nhà cung cấp tạo ra các lô với chất lượng có xác suất chấp nhận cao. Đồng thời, người tiêu dùng được bảo vệ bởi giới hạn trên quy định đối với xác suất chấp nhận lô (hoặc quá trình) có chất lượng kém.
Tiêu chuẩn này được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các điều kiện sau đây:
a) khi quy trình kiểm tra được áp dụng cho loạt các lô liên tục các sản phẩm đơn chiếc do một nhà sản xuất cung cấp, sử dụng cùng một quá trình sản xuất. Trong trường hợp này, việc lấy mẫu các lô cụ thể tương đương với việc lấy mẫu của quá trình. Nếu có các nhà sản xuất hoặc quá trình sản xuất khác nhau, thì phải áp dụng tiêu chuẩn nảy một cách riêng rẽ;
b) khi chỉ xét một đặc trưng chất lượng x của các sản phẩm này, đặc trưng này phải đo lường được trên thang đo liên tục;
c) khi sai số đo là không đáng kể (nghĩa là với độ lệch chuẩn không quá 10 % độ lệch chuẩn quá trình);
d) khi sản xuất ổn định (trong trạng thái kiểm soát thống kê) và đặc trưng chất lượng x có độ lệch chuẩn đã biết và được phân bố theo phân bố chuẩn hoặc gần xấp xỉ phân bố chuẩn;
CHÚ Ý: Các quy trình trong tiêu chuẩn này không thích hợp để áp dụng cho các lô trước đó đã được kiểm tra sàng lọc cá thể không phù hợp.
e) khi hợp đồng hoặc tiêu chuẩn xác định giới hạn quy định trên U, giới hạn quy định dưới L, hoặc cả hai; cá thể được xác định là phù hợp khi và chỉ khi đặc trưng chất lượng x đo được thỏa mãn bất đẳng thức thích hợp trong các bất đẳng thức sau đây:
1) x ≤ U (nghĩa là không vi phạm giới hạn quy định trên);
2) x ≥ L (nghĩa là không vi phạm giới hạn quy định dưới);
3) x ≤ U và x ≥ L (nghĩa là không vi phạm giới hạn quy định trên và cũng không vi phạm giới hạn quy định dưới).
Bất đẳng thức 1) và 2) được gọi là trường hợp có “giới hạn quy định một phía”, bất đẳng thức 3) là trường hợp có “giới hạn quy định hai phía”.
Trong tiêu chuẩn này, giả định rằng, khi áp dụng giới hạn quy định hai phía, thì sự phù hợp với cả hai giới hạn quy định có tầm quan trọng ngang nhau đối với tính toàn vẹn của sản phẩm hoặc được xét riêng rẽ cho cả hai giới hạn quy định. Trong trường hợp thứ nhất, thích hợp nhất là kiểm soát phần trăm kết hợp sản phẩm nằm ngoài hai giới hạn quy định. Đây được gọi là kiểm soát kết hợp. Trong trường hợp thứ hai, sự không phù hợp đối với từng giới hạn được kiểm soát riêng rẽ và việc này được gọi là kiểm soát riêng rẽ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8244-1:2010 (ISO 3534-1:2006), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu-Phần 1:Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2:2010 (ISO 3534-2:2006), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu-Phần 2:Thống kê ứng dụng
TCVN 8243-1:2009 (ISO 3951-1:2005), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng-Phần 1:Quy định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL.
Quyết định công bố

Decision number

4009/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 69 - Ứng dụng các phương pháp thống kê