Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R8R8R5R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7161-1:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14520-1:2006
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.10 - Chữa cháy
Số trang

Page

114
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 456,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,368,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu và đưa ra các khuyến nghị về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, bảo dưỡng và an toàn của các hệ thống chữa cháy bằng khí trong các tòa nhà, nhà máy hoặc các công trình xây dựng khác, qui định đặc tính của các khí chữa cháy khác nhau và các loại đám cháy thích hợp với các khí chữa cháy này.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống chữa cháy bằng khí theo thể tích cho các tòa nhà, nhà máy và các đối tượng khác khi sử dụng các chất khí chữa cháy không dẫn điện, không để lại cặn sau khi phun và có đủ các dữ liệu để một cơ quan độc lập có thẩm quyền có thể đánh giá được tính năng và đặc tính an toàn của chúng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống phòng nổ.
Tiêu chuẩn này không hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các khí chữa cháy được liệt kê dưới đây vì các khí chữa cháy khác cũng có thể được chấp nhận theo cách tương tự. Khí CO2 không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này mà được qui định trong các tiêu chuẩn khác.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chất khí chữa cháy được liệt kê trong Bảng 1 và cần được sử dụng cùng với các phần khác của TCVN 7161 (ISO 14520) cho các khí chữa cháy như đã nêu trong Bảng 1.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4878 (ISO 3941), Phân loại cháy.
TCVN 7161-9 (ISO 14520-9), Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 9:Khí chữa cháy HFC 227 ea.
TCVN 7161-13 (ISO 14520-13), Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thóng-Phần 13:Khí chữa cháy IG-100.
ISO 5660-1, Reaction-to-fire tests-Heat release, smoke production and mass loss rate-Part 1:Heat release rate (cone calorimeter method) [Thử phản ứng với đám cháy-Sự thoát nhiệt, sự sinh khói và tốc độ tổn thất khối lượng-Phần 1:Tốc độ thoát nhiệt (Phương pháp nhiệt lượng kế hình côn)]
ISO 14520-2, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 2:CF3I extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 2:Khí chữa cháy CF3I)
ISO 14520-5, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 5:FK-5-1-12 extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 5:Khí chữa cháy FK-5-1-12).
ISO 14520-6, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 6:HCFC Blend A extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 6:Khí chữa cháy HCFC hỗn hợp A).
ISO 14520-8, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 8:HFC 125 extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 8:Khí chữa cháy HFC 125).
ISO 14520-10, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 10:HFC 23 extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 10:Khí chữa cháy HFC 23).
ISO 14520-11, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 11:HFC 236fa extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 11:Khí chữa cháy HFC 236 fa).
ISO 14520-12, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 12:IG-01 extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 12:Khí chữa cháy IG-01).
ISO 14520-14, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 14:IG-55 extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 14:Khí chữa cháy IG-55).
ISO 14520-15, Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 15:IG-541 extinguishant (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 15:Khí chữa cháy IG-541).
ASTME 1354-04a, Standard Test Method for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter (Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các tốc độ thoát nhiệt, khói nhìn thấy được đối với các vật liệu và sản phẩm khi sử dụng nhiệt lượng kế tiêu thụ oxy).
Quyết định công bố

Decision number

914/QĐ-BKHCN , Ngày 01-06-2009
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

2126/QĐ-BKHCN 01-11-2022

FB Chat.txt